.24 B VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN c. Verloven. Do Directeur genoot voor 1 Oct. f 3250.als archivaris en f 1500.-- als tijd, belast met de directie van het Museum. f 1310,— 1000- f 2750,— 2450 2050,— 1810 1650,— 1950 Algemeene Dienst. een Directeur een commies (vacature) een eerste klerk Ondergeteekende genoot verlof van 1 tot 15 Augustus en van 9 tot 14 September; door de andere ambtenaren werden de hun door de verordening toegekende verloven genoten. Ziekteverlof moest verleend worden aan Mr. Moll in het begin van het jaar, Mej. van Diepen genoot dit eveneens, alsook de bediende A. Tuijl. Overigens waren de afwezig heden wegens ziekte slechts van korten duur. Het mobilisatieverlof aan den bediende Derogee liep dit jaar ten einde. Gedurende zijn afwezigheid werd in een deel der werkzaamheden voorzien door de tijdelijke hulp kracht Mej. S. P. Douw, die echter ook voor ander werk geschiktheid bleek te bezitten en met ingang van 1 Juli als Afd. Archief. een commies een adj.-commies een eerste klerk een eerste klerk een wetensch. assistent een bediende boekbinder Afd. Museum K. Vijverberg. een wetensah. assistent (vac.) een schrijfster een concierge twee bedienden elk twee bedienden elk twee nachtwakers elk gemiddeld Op 1 Januari 1919. f 6000,— 2750 1650,— Tractement in 1918. f 6000,— 2000,— 1100,— f 1650,— 950 1950,— verminderd met f 135.voor vrije woning enz. f 1750,— 1470,— 1222,- f 500,— 1150,— toelage f 200.verminderd met f 75.voor vrjje woning enz. f 1050,— 850,— 970,- f 2000,— 1506J15 1350,— 1150,— 750,— 1050,— en een toelage van f 175. ^Lia. Tijd. Museum v. Moderne Kunst. een bediendef 702, twee zaalwachters elk resp. f 468,en f 364,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1107