24B VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. III. Afd. Archief. 1(1 Gebruik. Daar het gewenscht is om in deze nieuwe ver slagenreeks de rubrieken aan te houden, die in de vroegere gebruikelijk waren, volge hier een overzicht van het ge bruik van deze instelling gemaakt. Het aantal bezoekers was dit jaar 73 met gezamenlijk 913 bezoeken. Hunne onderzoekingen lagen op zeer onderscheiden ge bied. Enkele onderwerpen, welke de bezoekers bezig hiel den, vermeld ik hieronder. Dr. A. Bredius zette zijn onderzoekingen naar kunst historische gegevens voort. Ook vanwege Dr. D. F. Scheur leer werd wederom onderzoek gedaan naar bijzonderheden betreffende de geschiedenis van het muzikale leven in den Haag, terwijl de heer J. C. Vermaas aan zijn onderzoek over Seheveningsche Zaken voortwerkte. De heer J. Smit deed het Bestuur der Openbare Leeszaal (als een der door den Gemeenteraad benoemde leden) waarvoor ik tevens op treed in de commissie voor den aankoop van boeken. Ten slotte stelde ik mij beschikbaar om voor de Volks-üniversi- teit, in wier Raad van Toezicht ik zitting heb, eene serie lezingen te houden over de ontwikkeling van ’s-Gravenhage. Op deze wijze kan, meen ik, de leiding van den Dienst voeling krijgen met wat er op het zpoveel verscheidenheid vertoonende gebied zijner werkzaamheid binnen onze Ge meente leeft en werkt! Zoodra de Musea daartoe de gelegen heid zullen bieden, zal echter nog verder moeten worden gegaan. Er wordt immers nog zeer weinig gedaan om ook de breede schare der arbeidende bevolking te bereiken. Daarvoor zullen zoodra de organisatie van den Dienst het toelaat ook verschillende maatregelen moeten worden be raamd. Het is verre van voldoende om er eenvoudig te zijn. Wil een Dienst als deze een cultuur-factor worden van be- teekenis, dan moet hij zijn licht niet onder de korenmaat plaatsen, maar trachten het zoo te doen schijnen, dat het zoo velen als eenigszins mogelijk is, bereikt. Van de adviezen in den loop van het jaar gegeven, hetzij aan het College van Burgemeester en Wethouders, hetzij aan andere Gemeentelijke autoriteiten kan ik alleen iets vermelden, wanneer daarvan naar buiten is gebleken. Ik vermeld dus alleen de voorbereiding, welke aan mij wérd opgedragen van de totstandkoming van een nieuwe eere- plaquette der Gemeente, waarvoor de sierkunstenaar Th. Wijdeveld het ontwerp maakte. Binnen het verslagjaar was de zaak nog niet ten einde gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1110