n Bewaring der Verzamelingen. Omtrent gebouw en Inrich ting valt niets bijzonders te vermelden. De verschillende lokalen bleven goed voldoen. Het was een belangrijke ver betering, dat het Ned. Eeon.-Historische Archief, doordat het een afzonderlijk gebouw betrok, de lokalen, die, het tot nu toe in gebruik had, ontruimde. Evenwel werd zij ter stond weder te niet gedaan, doordat voor den nieuwen ad- ministratieven ambtenaar voor den Algemeenen Dienst het Rapporten. Naar aanleiding van door het College van Dagelijksch Bestuur of door hoofdambtenaren der Gemeente gedane vragen, werden, buiten de inlichtingen, die monde ling konden worden verstrekt, rapporten gesteld betref fende: Recognitie op een perceel aan het Spui. Travaille aan het Lange Voorhout. Benoodigde archiefruimte en archiefinstallatie in het nieuwe Raadhuis. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.24 verschillende onderzoekingen voor een artikel over den Haag tijdens de Hervorming. Mr. H. F. W. Jeltes nam ken nis van de uitgebreide verzameling brieven van Haagsehe Schilders, die in de Bibliotheek berust. Jhr. O. J. A. Repe- laer van Driel vernieuwde zijn onderzoek naar den oor sprong van de recognitie rustende op de visehmarkt ten behoeve van Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente, terwijl de heer J. M. J. Korpershoek en C. Zegwaart Jr. de geschiedenis van het Gemeentelijk Gymnastiekonderwijs nagingen. Over verschillende onderwerpen werden schriftelijk in lichtingen gevraagd en verstrekt. Genealogische onderzoekingen werden o. a. ingesteld naar de families: van As, Baart de la Faille, van Brakell, van der Dussen, Feith, van der Houwen, Hoijer, Klauser, van Lange, Liernur, Malinosky, Maxures, van Oordt, van Oijen, van de Pol, Prince, Reijdom, de Roy van Zuidewijn, Sieburg, Teixeira de Mattos, Tinne, de Vaijnes, Wensink en de Wit. Ten behoeve van Jonkvr. de Vaijnes van Brakell en de heeren Ph. C. L. Lach de Bère, Dr. A. Bredius, J. P. de Man, Th. Kreunen, G. C. Gijsberti Hodenpijl en C. B. G. van der Feen werden archivalia gedeponeerd uit de Rijksarchieven te Middelburg, ’s-Hertogenbosch, Haarlem, Utrecht en Arn hem en uit de Gemeentearchieven te Amsterdam en Schie dam, terwijl van ons Archief archivalia werden gedeponeerd bij de Rijksarchieven te Utrecht en Haarlem en de Biblio theken der Rjjks-Universiteit te Leiden en der Handels- hoogeschool te Rotterdam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1111