12 ,die i bureau-vertrek moest worden ingeruimd. Deze toestand zal echter slechts van korten duur zijn, hoop ik. 24® VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN’ EN WETENSCHAPPEN- Beschrijving der Verzamelingen. Met de uitbreiding van het klappermateriaal op vaak geraadpleegde archivalia kon geregeld worden voortgegaan; zeer ten gerieve van bezoe kers en personeel. De trouwboeken der Katholieken werden geheel bewerkt en de fiches werden tussehen de andere in gevoegd. Het geheel is daarna aan eene algemeene revisie onderworpen, welke aan het einde van het verslagjaar bijna ten einde was gebracht. Eveneens is de bewerking van de fiches op de Israëlitische besnijdenis-registers nagenoeg voltooid. Ook aan de beschrijving van het archief der Weeskamer is geregeld voortgewerkt. De beschrijving van het admi nistratief archief van Weesmeesters is gereedgekomen. De heer F. C. van der Meer van Kuffeler, die de werkzaam heden aan dit archief tot nu toe heeft verricht, is nu bezig de duizenden voorloopig geordende fiches van de beschreven boedels in eene definitieve en overzichtelijke ordening te schikken. Mej. H. A. A. Palthe heeft de inventarisatie van het ar chief van het regeeringscollege de Sociëteit, waaraan zij reeds geruimen tijd arbeidde, voltooid voorzoover dat mo gelijk was. Er blijken namelijk nog zeer vele stukken te ont breken, welke zich vermoedelijk bevinden in de groote ver zameling „Varia”, waarover door mij in vroegere verslagen herhaaldelijk is gerept. Eerst wanneer deze, nu slechts som mier beschreven collectie, behoorlijk zal zijn bewerkt, zal de inventaris van de Sociëteit kunnen worden voltooid. Het ligt dan ook in de bedoeling om dit omvangrijke werk spoedig ter hand te nemen. Mr. Moll heeft zich bezig gehouden met de voortzetting van de bewerking der archieven na 1795, maar moest het grootste deel van zijn tijd besteden aan de bibliotheek. De adj. commies W. N. Arntzenius bleef belast met het beheer van de leeszaal en het helpen der bezoekers; boven dien had hij toezicht op den buislioudelijken dienst. Onder mijn toezicht werd door de Vereeuiging Haghe” de arbeid van het klapperen der notarieele proto collen geregeld voortgezet, maar tevens is een aanvang ge maakt met het in definitieve ordening rangschikken der tal rijke fiches. Zij worden nu in lexicografische orde op kwarto vellen geplakt, welke dan tot stevige boekdeelen worden gebonden. Een zeer omvangrijk werk, dat evenwel tot het behoud van het kostbare en nuttige materiaal strekt, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1112