24 k 13 VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Aanwinsten van het Archief. Door vriendelijke bemidde ling van Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, lioofddirecteur van het Rijks Museum werden van den heer J. H. Hari de Meur te Watergraafsmeer, afstammeling van een der laatste be stuurders van de Confrérie Pictura (den schilder J. Hari) ten geschenke ontvangen verschillende losse stukken be boerende tot het archief der Confrérie, o.a. verschillende voordrachten voor benoeming van hoofdlieden. Aanwinsten der Bibliotheek. Behalve met talrijke aan- koopen, vervolgwerken en verslagen van plaatselijke in stellingen en vereenigingen werden de volgende aanwin sten van beteekenis verworven; eene groote verzameling brieven van en aan schilders nagelaten door David J. Bles en aan de bibliotheek ten geschenke gegeven door zijn zoon, Mr. A. E. Bles, alhier. Voorts stonden zoowel de Commissie voor de oprichting van een standbeeld voor Johan de Witt als die voor de Haverman tentoonstelling de door haar ge vormde archiefjes af. Zij konden beter in de Bibliotheek worden ingelijfd, dan onder de „gedeponeerde archieven” worden opgenomen. Vermelding verdient voorts een, deels fotografische, deels in handschrift uitgevoerde nauwkeurige copie van een ma nuscript van A. v. Buehel uit de eerste jaren der 17de eeuw over de door hem in den Haag gevonden geschilderde glas ramen, dat allerbelangrijkste gegevens biedt voor de ramen der Groote Kerk. Het origineel bevindt zich in de Utreeht- sche Universiteitsbibliotheek, Publicatie van voor de geschiedenis van den Haag be langrijke archivalia. In het vierde deel zijner „Künstler-In- ve.ntare” publiceerde dr. A. Bredius verschillende inventa rissen van Haagsche kunstschilders, ontleend aan onze rechterlijke en notarieele archieven. Ondergeteekende publi ceerde in het tijdschrift „Oud-Holland” verschillende ge gevens over de gebrandschilderde glazen der Groote of Sint Jaeobskerk. het zonder gevaar binnen het bereik van het publiek van de Leeszaal brengt. Historisch-topografische bibliotheek. In den loop van het jaar .werd door Mr. Moll de systematische catalogus vol tooid en voor den druk gereed gemaakt, Het is te verwach ten, dat deze in 1919 het licht zal zien. Mej. H. J. M. van Diepen was daarbij behulpzaam, hield het gewone toezicht op de bibliotheek en beschreef de tal rijke aanwinsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1113