14 24 B VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. IV. Afd. Museum K. Vijverberg. Toestand van het Gebouw. Deze geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen; ik kan slechts in herhaling vallen van de reeds in vorige verslagen geuite klachten over de geheel onvoldoende ruimte, welke voor de directie beschikbaar is. Gelukkig zal dit bezwaar echter weldra worden opgeheven, nu er door het verhuizen der moderne schilderijen meer ruimte is vrijgekomen, waardoor een kamer voor den directeur zal kunnen worden verkregen. Bij het vaststellen van dit verslag was deze verandering reeds tot stand gekomen. De centrale verwarming bleef goed voldoen. De kolenrantsoeneering was iets ruimer dan verleden jaar, terwijl ook een voorraad hout werd inge slagen. Het gevolg van een en ander was, dat er, zij het ook met mate, gestookt kon worden. Herstellingen van belang hadden niet plaats. Wel werd al het nog niet geschilderde stucwerk van plafonds en gangen geschilderd. Toestand van het Ameublement. Het ameublement be vindt zich in goeden staat. Aangeschaft werden twee vitri nes voor de expositie van de zich steeds uitbreidende ver zameling Haagsch zilver. Zij werden uitgevoerd door de firma Tacoma te Amsterdam. Toestand van de Verzamelingen. Van bijzondere beteeke- nis is natuurlijk de verplaatsing van de moderne schilde rijen naar het nieuwe tijdelijke museum in de Zeestraat, waarover hieronder uitvoeriger zal worden gehandeld. De groote ruimte, die zij hier in beslag nam zal nu aan de betere schikking der andere verzamelingen ten goede kunnen komen. Zij werd echter eerst tegen het einde van het verslagjaar tot stand gebracht, zoodat de consequenties nog niet konden worden getrokken. Wel werd gedurende eene maand van half November tot half December de leeg gekomen groote zaal IX voor eene tentoonstelling van ge ïllustreerde kinderboeken en origineele teekeningen voor dergelijke boeken van Hollandsche kunstenaars aan de Ver- eepiging „Kunst aan Allen” afgestaan. De verzameling Haagsch zilver werd in een tweetal nieuwe vitrines opgesteld. De restauratie der schilderijen werd ook dit jaar voort gezet door den heer D. de Wild. Tal van kleinere stukken werden onderhanden genomen, o. a. het portret van Con- stantijn Huijgens, de drie Berekheijde’s en het portret van A. Stalpert van der Wielen. Het laatste vooral won bijzon der bij deze bewerking, maar het blijft onopgelost, wie de schilder van het bijzonder fraaie doek is, het monogram is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1114