644 262555 s) 687 896 548 1330 15 als volgt verdeeld over de Juli Augustus Septemb. October 1023 623 706 1917 762 1917 1311 2835 966 673 387 607 1916 1544 2604 1431 876 x 321 742 1918 590 469 768 639 574 3051 1918 1737 2309 1187 702 November 917 December 1290 Van 16 Februari gesloten. 2) Gedurende de maand Maart gesloten. 1916 J anuari Februari Maart April Mei Juni Ook dit jaar werden, op hun verzoek eenige vereenigin- gen, hetzij door de Onderdirectrice, hetzij door mij in bij zondere afdeelingen van het Museum rondgeleid. Eveneens werden 'de voordrachten voor de vereeniging „Die Haghe” voortgezet, en wel door dr. C. Hofstede de Groot, die zijne serie over de ontwikkeling der oude Haagsche schilder kunst voltooide. Eveneens werden de reeds in mijne vorige verslagen be- niet te ontcijferen en noch dr. Hofstede de Groot, noch dr. Bredius kunnen den meester thuisbrengen. Aanwinsten en Verliezen. De aanwinsten waren zeer vele en belangrijke, maar daar zij voor het grootste deel uit moderne schilderijen bestonden, kunnen zij nu niet meer hier, maar in de rubriek handelende over het Museum in de Zeestraat behandeld worden. Degene, welke voor dit Museum over blijven bepalen zich tot de prentverzameling, de collecties glaswerk en zilver. De opnoeming der talrijke aanwinsten der prentverzameling vindt men hierachter als Bijlage A. Zooals men zien zal zijn er verscheidene portretten van be kende Hagenaars bij, terwijl ook de afdeeling „werk van Haagsche Kunstenaars” belangrijk is uitgebreid. De verzameling glaswerk werd vermeerderd met één Wolfglas, dat een ander type vertegenwoordigt dan degeen, die wij reeds bezaten. De verzameling Haagsch zilver verkreeg belangrijken uit breiding, door aankoop van de volgende voorwerpen: 2 lepeltjes, 1 lepel en vork, 2 gespen, 1 suikertang, 2 L. XIV kandelaars, 1 idem klontenbakje, 2 L. XV kandelaars, 2 idem zoutvaatjes, 1 idem schenkblad, 1 idem sauskom, 1 idem suikerstrooier, 1 L. XVI zoutvaatje, 2 Empire trommels, 1 idem bekertje, 1 kerkboek met zilver beslag. Verliezen werden niet geleden. Bezoek en gebruik. Het aantal bezoekers was 14233 tegen 10155 in 1917 en 12278 in 1916 maanden: VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 24 b

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1115