r i 16 24® VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. handelde en door de onder-direetrice geleide Museumlessen voor een onzer openbare lagere scholen voortgezet, terwijl eene andere serie gegeven werd voor eene klasse van de tweede H.B.S. voor Meisjes. Het is bijzonder jammer, dat door het vertrek van Mej. Peelen, de lessen in dezen vorm voorloopig moeten worden gestaakt. Ook dit jaar werden door mij gedurende de tijdvakken 1 Januari30 April en 1 October tot 31 December herhaalde malen toestemming gegeven tot eopieeren. Verschillende voorwerpen werden voor wetenschappelijke doeleinden ge fotografeerd. Beschrijvingswerkzaamheden. De in het verslag over 1917 reeds aangekoudigde werkzaamheid der onderdirectrice, de samenstelling van een nieuwen catalogus der schilderijen werd tengevolge van haar vertrek afgebroken, maar voor een zeer groot gedeelte kwam zij toch gereed. Het zou trou wens toch, in verband met de reorganisatie van de Musea niet tot den druk zijn gekomen. Nu ligt de bouwstof voor de beide schilderijen catalogi oude en moderne althans gereed. De beschrijving van de verzameling zilver werd door mij voortgezet. De voortdurende uitbreiding der verzameling maakt echter het persklaar maken van een catalogus ervan voorloopig nog zeer voorbarig. Gedurende de laatste maan den van het jaar moest ik trouwens terwille van andere werkzaamheden dezen arbeid onderbreken. De werkzaamheden aan de beschrijving van de prentver zameling en den historiseh-topografisehen atlas werden ge regeld voortgezet. De volhardende arbeid der onder-diree trice heeft de voornaamste moeilijkheden overwonnen en hoewel de beschrijving nog verre van voltooid is, zij is bij haar vertrek toch zoover gevorderd, dat het einde ervan is te zien. Dan zal echter de definitieve orde erin moeten worden gebracht en het systeem moeten worden gevonden, dat practise!) de meeste resultaten belooft. De schrijfster, S. P. Douw, die dit jaar van tijdelijke werkkracht, tot meer definitieve functie benoemd werd, verrichtte het opzetten en bergen en vooral het dupliceeren der beschreven fiches op alleszins tot tevredenheid aanleiding gevende wijze. Zij heeft bovendien gaandeweg een zeer goed overzicht der ver zameling gekregen en is dus bij de voortzetting van het werk, door den ambtenaar, die het zal moeten overnemen, van bijzonder nut. Maatregelen in het belang van het Museum wenschelük te achten. Ik kan ditmaal kort zijn; de reorganisatie van het Museum, die in 1919 zal moeten tot stand komen, zal naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1116