17 ik hoop enkele der sterkst gevoelde misstanden uit den weg ruimen. Reeds in het verslagjaar kwam het afschieten van een vertrek voor ondergeteekende op de eerste verdieping tot stand, waardoor beneden voor uitbreiding van het per soneel ruimte vrij kwam. Er zal in 1919 echter nog meer ruimte in het sousterrain moeten worden gevonden, terwijl verlichting en verwarming daar zullen moeten worden voorzien. In de eerste dagen van November kreeg ik de beschikking over de Kunstzalen van de N.V. Panorama Mesdag in de Zeestraat 65c. Terstond werd begonnen met enkele werk zaamheden, welke bij de nieuwe bestemming noodig waren, terwijl alle moderne schilderijen, behalve die, welke in de eerste plaats topografische of historische waarde hadden, van den Vijverberg daarheen werden overgebracht. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.24 Toestand van het Gebouw. De lokaliteiten in het tijdelijke Museum bestaan uit een voorportaal, een binnenportaal, dat dan toegang geeft tot drie in eikaars verlengde loopende zalen met bovenlicht. De zalen zijn wel wat smal, maar de verlichting is er zeer goed, terwijl de goede bespanning ze tot aangename tentoonstellingszalen maakt. Aan het einde van de derde zaal is rechts de toegang tot het Panorama- doek, terwijl links weder drie zalen liggen, welke later dan de vorige zijn gebouwd en daardoor beter van verhouding zijn. Het zijn een groote zaal tusschen twee kleinere. Vooral de groote zaal heeft bijzonder goede qualiteiten. Een bezwaar acht ik het dat voor de directie geen werk kamer aanwezig is. Wel is er een ruime gelegenheid voor de berging van niet geëxposeerde schilderijen. De onderhoudstoestand van het gebouw is zeer goed; de centrale verwarming voldoende. Toestand en opstelling der verzamelingen. Daar het Mu- seuïn als tijdelijke tentoonstellingsruimte voor Moderne Kunst moet dienen, heb ik gemeend, dat reeds uit de op stelling moest blijken van de opvatting, die bij het komende Moderne Kunst Museum zal voorzitten, en dat dus de ver schillende afdeelingen er reeds op de een of andere wijze moesten zijn vertegenwoordigd, niet dus alléén schilderijen, maar ook aquarellen, teekeningen en grafiek, bovendien beeldhouwwerken en voortbrengselen van gebruiks- en sierkunst; voorzoover die nog niet in ons bezit waren, kon den zij uit het crediet voor aankoopen worden verworven, V. Afd. Tijdelijk Museum voor Moderne Kunst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1117