I i 18 waarover hieronder nadere mededeelingen gegeven worden. De opstelling is nu als volgt. In de voorhal is een groot tegeltableau van Jan Toorop geplaatst met eenig aarde werk van Tli. Colenbrander en daartegenover eenige groote etsen van M. Bauer. In het tusschenportaal staan eenige meubelen, hangen enkele schilderijen (Mesdag) en twee litho’s (Th. v. Hoytema). In de eerste zaal hangen ter eene zijde romantische schil derijen, ter andere overgangen naar de Haagsche School; hierin is het middenpunt een groep van den ouden Willem Roelofs. In de tweede zaal zijn gegroepeerd rondom de Bock klei nere meesters der Haagsche school, terwijl in de derde ge tracht is een overgang te vinden naar een latere periode. De eerste der zijzalen is, ingevolge het voorschrift van het huurcontract en in verband met de oorspronkelijke be stemming der kunstzalen, ingericht tot Mesdagzaal; behalve de portretten van den heer en mevrouw Mesdag-van Houten vindt men er enkele werken van beiden en twee vitrines met op hen betrekking hebbende kunstvoortbrengselen. De groote zaal is dan min of meer als eerezaal ingericht, men vindt er de beste werken, vooral uit de Haagsche school, die het Museum bezit. De kleinste en verst gelegen zaal vertoont aquarellen, teekeningen en grafische kunst, terwijl er eene vitrine met aardewerk van Colenbrander, Lanooy en Nienhuis is ge plaatst. Over verschillende zalen verdeeld staan de enkele beeld houwwerken uit onze verzameling. 24® VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Personeel. Terwijl ik zelf de directie van het Museum aan mij gehouden heb zijn de bij de N. V. Panorama Mesdag in dienst zijnde drie suppoosten in tijdelijken dienst der Gemeente overgegaan. In den loop van het volgende jaar zal hunne dienstverhouding geregeld moeten worden. Over de hulpvaardigheid van het personeel gedurende de weinige maanden, waarin ik er mede in aanraking kwam, heb ik gaarne een woord van lof. Toestand van het Ameublement. Behalve de hierboven reeds genoemde vitrine en twee leunstoelen, welke drie meubelen voor ons ontworpen werden door Hildo Krop, zijn alle meubelen in bruikleen van de N. V. Panorama Mesdag. Zeer te waardeeren is dit, omdat wij daardoor een aangename en fraaie meubileering hebben verkregen, het geen niet weinig ook daardoor bereikt is, dat hieronder ook verschillende fraaie Oostersche tapijten zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1118