19 In bruikleen werden ontvangen: Van de familie Bles: Aanwinsten en verliezen. Talrijk en belangrijk waren de aanwinsten, welke voor onze moderne verzamelingen zoo döor schenking en bruikleen als door aankoop werden ver kregen. Enkele geschenken en bruikleenen hielden ten nauwste verband met het betrekken der nieuwe woning, en zij werden ons aangeboden om zoovele bewijzen van belang stelling en waardeering te geven voor de plannen door Burgemeester en Wethouders ten opzichte van de kunst- verzorging bekend gemaakt, en gedeeltelijk verwezenlijkt. Het allerbelangrijkste, dat zeker afzonderlijk vermelding verdient, zonder dat iets te kort gedaan wordt aan de be- teekenis der andere welkome geschenken, is daarvan onge twijfeld het op den 1 Januari 1918 door den heer Preijer geschonken kapitale Strandgezicht van J. H. Weissenbruch. Evenzeer verdient afzonderlijke vermelding, dat van den kunsthandel een zelfportret van Vincent van Gogh werd aangekocht, met behulp van een voorschot der Vereeniging Rembrandt. Het portret dat op den grens staat tussehen des schilders Hollandschen en zijn Fransc.hen tijd boeit vooral door het krachtig weergeven van den karakteristie ken kop. Merkwaardig is een stilleven op de keerzijde van het doek geschilderd. Het behoort tot dezelfde periode, en is wellicht iets ouder. a. Schilderijen. Ten geschenke werden ontvangen: Van den heer dr. L. M. Son: L. AlmaTadema, portret van mevr. Tine SonMaris, 1897, paneel, H. 0.225. B. 0.12. Van de Ver. v. Moderne Kunst: V. Bauffe, Landschap; paneel, H. 0.278, B. 0.405. Van mevr, de wed. P. F. Thomsen v. Holst: Chr. Bisschop, Maartje de Vischvrouw; doek, H. 1.09, B. 0.83. Van een belangstellende: H. J. Haverman, Naaktfi guur, Volle Zomer; doek, H. 0.985, B. 0.635. Van de Ver. v. Moderne Kunst: J. H. van Masten broek, Stoomboot in de Haven van Rotterdam; doek, H. 0.84, B. 1.30. Van de Ver. v. Moderne Kunst: W. van der Nat, Her der huiswaarts keerend: doen. H. 0.75, B. 1.16. Van den heer A. Preijer: J. H. Weissenbruch,Strand gezicht tegen Zonsondergang; doek, H. 0.99, B. 1.255, dat. 20 Oct. 1901. Van een tweeden belangstellende: J. H. Weijns, Prove- niershuisjes; doek, H. 0.355, B. 0.49. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1119