II i i p 109 aan P. van den E n d e, het perceel tuinland met aan H. Lelieveld, het perceel tuinland met schuur en bjjbehoorend water, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie H, Nos. 1991 geheel en 1989 en 1997 bei de gedeeltelijk, tezamen groot 1 H.A., 88 A., 80 c.A., bene vens het gedeelte van het huis „Rusthoek”, plaatselijk ge merkt No. 169, van 1 Januari 1918 tot en met 31 Decem ber 1922, tegen een huurprijs van f 585,per jaar: aan Th. W. J. D a n c k a a r t s, ongeveeer 25 A. grond, gelegen tusschen de Gabriël Metsustraat, de Wouwer- manstraat en de Ferdinand Bolstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 9303 gedeel telijk, van 1 Mei 1918 tot en met 31 December 1920, tegen een huurprijs van f 10,over het gedeelte van het jaar 1918 en van f 15,over de jaren 1919 en 1920; 2103 gedeeltelijk, van 1 October 1918 tot en met 30 Sep tember 1919, tegen een huurprijs van f 81,— per maand; aan M. van der Z w a n Dzn., 39 c.A. grond, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A H, No. 256 geheel en No. 190 gedeeltelijk, gelegen aan de Zuid-Westzijde van het huis Weststraat No. 121, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1923, tegen een huurprijs van f 11,70 per jaar; aan de Weduwe R. W. Bulkley, geboren M. C. B e k k i u g, ongeveer 6 A. grond, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, Nos. 1015 en 91, beide gedeeltelijk, gelegen in’het Scheveningsche Bosch aan den Kanaalweg en grenzende aan het terrein van de villa „Eikenhof” aldaar, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 40,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „Grand Hotel G a r n i”, 161 Ms. grond, gelegen aan de zeezijde langs het „Grand Hotel”, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2456 gedeeltelijk, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1919, tegen een huurprijs van f 322, 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 111