r I 24B VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. f 24 Ik heb de eer te zijn, van Uw College, de dienstw. H. E. VAN GELDER, Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen. Bezoek en Gebruik. Het Museum werd den 23en December in aanwezigheid van autoriteiten en genoodigden met eene korte rede van den Burgemeester geopend, waarna ondergeteekende in enkele woorden de bedoeling van het Museum en de betee- kenis van de opening uiteenzette; Z.Exc. de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, gaf daarop in eene warm gestemde redevoering blijk van zijne belang stelling in de Kunst in het algemeen en in de plannen van de Gemeente ’s-Gravenhage in het bijzonder, waarna de zalen werden bezichtigd. Er waren daarna slechts weinige dagen meer in het dienstjaar, zoodat het bezoekersaantal van ruim 1000 in die week zeker wel wijst op groote be langstelling Beschrijvingswerkzaam heden. Het was niet goed mogelijk en ook niet bepaald noodig, dat reeds terstond een groote catalogus van het tijdelijke museum werd samengesteld. Ik ben er evenwel in geslaagd om op den dag der opening een beknopte, in handig for maat gedrukte korte Catalogus gereed te hebben, die voor het doel vooralsnog volkomen voldoende is. In dezen korten catalogus is de beschrijving van het Panoramadoek niet opgenomen. Het lijkt mij gewenscht, dat een dergelijke beschrijving ook door ons wordt ge maakt en verkrijgbaar gesteld, nu wij toch ook dit, op zich zelf zoo merkwaardige en voor tal van inwoners onzer stad en vreemdelingen aantrekkelijke werk onder onze verantwoordelijkheid tentoonstellen. Maatregelen in het belang van het Museum, wenschelijk te achten. Vooralsnog zijn er geen bijzondere wenschen voor het tijdelijke Museum. Wel mag ik hier zeker de hoop uit- spreke, dat het niet te lang moge duren, voor dat het defi nitieve gebouw deze noodmaatregel overbodig zal maken. Dit is trouwens een wensch, waarmede ik zeker ook mijn verslag in zijn geheel mag afsluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1124