I I 26 4 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. (I. C. 1) Bovendien f 150,— ’sjaars voor het opmaken der bewijzen van onvermogen 2) Boven het genot van vrije woning, vuur en licht, waarvoor 10 der minimum wedde wordt gekort. aan den Armenraad, tevens deze uitbreiding, omdat liet ge- wenscht is, dat voor het doen van spoed-onderzoeken steeds een armbezoeker beschikbaar zij. Bij een uitbreiding van het aantal armbezoekers, noodig geworden om de reorganisatie door te voeren, zal de wen- schelijklieid onder oogen moeten worden gezien om een of meer vrouwelijke armbezoekers aan te stellen. Op 31 December 1918 was het personeel samengesteld en bezoldigd als volgt: 1 Directeurf 2500,— b. 1 Administrateur-Boekhouder2450, 1 Secretaris300,— (1. 1 Chef van het Armbezoek1850, e. 5 Armbezoekers, ieder1600, 1 Armbezoeker1200, f. 1 Adjuuct-Commies1450, q. 1 Tweede klerk850, 1 750- h. 2 Schrijvers, ieder500,— i. 1 Directeur van het Bestedelingenhuis 2600,—2) j. 1 Bediende van het Bestedelingenhuis 750, k. 1 Hoofd van het Doorgangshuis900, Hierbij zij medegedeeld, dat de heer A. Jacobsen, Chef van het Armbezoek, wien in verband met zijn 25-jarig jubi leum op 1 October 1918, eene eervolle vermelding, gepaard gaande met eene gratificatie en extra-verlof werd toege kend, met ingang van dienzelfden datum tot Administra teur-Boekhouder bij het Burgerlijk Armbestuur werd be noemd en dat de heer P. de Wit, tot dusver armbezoeker, eveneens met ingang van 1 October 1918 tot Chef van het Armbezoek benoemd werd. De armbezoeker, de heer P. Boef, was den 29en Juni 1918 25 jaar in dienst der gemeente, naar aanleiding waarvan hem een eervolle vermelding, gepaard gaande met een gratificatie en extra-verlof werd toegekend Op eenige van de meest belangrijke besluiten van ons Bestuur zij hier nog de aandacht gevestigd. Naar aanleiding van een schrijven van en na een ge houden conferentie met de Commissie uit het Bestuur van de Vereeniging Maatschappelijk Werk bij Zenuwlijden en Krankzinnigheid, verklaarde ons Bestuur zich in beginsel bereid, om, wanneer bijv, door den Geneesheer-Directeur van een krankzinnigengesticht wordt opgegeven, dat aldaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1137