26 f f 25725,70 Totaal 1918. f 30515,50 32369 34163,75 41167,75 1917. f 27499,85 28201,20 27720,50 29068,75 5 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. I. Ondersteunden. patiënten zijn, geschikt voor voortgezette verpleging in een gezin, na overleg niet dien Directeur, ten aanzien der ver pleging in een gezin voor elk geval afzonderlijk te be slissen. Het toezicht op de verzorging zal kunnen worden opge dragen aan een verpleegster van een der wijk- of zieken- vereenigingen, terwijl de geneeskundige controle vanwege den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst zal worden uitgeoefend, terwijl ook de armbezoeker zijn aandacht aan een dergelijk gezin zal hebben te wijden. Een tweede te memoreeren besluit is, het advies aan B. en W. om een subsidie van ten hoogste f 50.000,— toe te staan aan de Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandsche kinderen naar buiten. 3015,65 4167,80 6443,25 12099.— Derhalve werd meer uitgegeven: le kwartaal 2e 3e 4e le kwartaal 2e 3e 4e De wekelijksche uitreikingen in geld en brood hadden gedurende het grootste gedeelte van het jaar op de gewone wijze plaats. In de eerste week van het jaar werden ondersteund 1308 gezinnen, bestaande uit 2849 personen, met f 2310,en 694 brooden, waarvan in de eerste 5 onderstandswijken 1172 ge zinnen, bestaande uit 2554 personen, met een bedrag van f 2034,50 en 550 brooden en in de 6e onderstandswijk (Sche- veningen) 136 gezinnen met 295 personen met een bedrag van f 275,50 en 144 brooden. Vergeleken bij de uitreiking in de eerste week van 1917 blijkt, dat in de eerste week van 1918 meer werden onder steund 54 gezinnen en 40 personen en dat het bedrag aan geld f 252,55 hooger was. De uitgaven in geld waren in het:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1138