1 I lil h* I 26 Hr 6 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. De uitgaven hebben bedragen: Totaal. Gold. 1.933,01 776,— 23 983,50 28,00 4,92 14,- Totaal f 1.941,20 f 2.752,— KERKGENOOT SCHAPPEN, ENZ. 3 5 1 5 12 1 195,50 042,75 57,50 2,80 8,94 Kleeding onz.in gelds waarde. 7,50 7,70 Brood in gelds waarde. 209,80 669,39 58,59 0,00 8,94 4,44 89,40 15,- 56.330,51 141,— 3.264,34 620,05 3,85 15,- 14,30 7,15 160,85 380,00 2.535,24 79,84 3 is 68 1 22,44 5,40 4- 10,- 1,— 52.550,50 140,— 3.094,50 587,25 1678 3 84 12 2 5 47 1 931 667 1 36 7 154,— 351,— 2.434,— 66,25 3,- 78,— 2,- fj, I Ten gevolge der buitengewone tijdsomstandigheden nam het aantal ondersteunden toe en evenals in het vorig jaar moest in vele gevallen de wekelijksche ondersteuning wor den verhoogd; dit blijkt o.a. hieruit, dat het aantal onder steunden, hoewel sedert 1 Januari verschillende afschrij vingen hebben plaats gehad, vermeerderde van 1308 gezin nen, bestaande uit 2860 personen in Januari, tot 1350 gezin nen bestaande uit 2986 personen in April 1918, die een wekelijkschen onderstand genoten van f 2447,— en 648 brooden. Deze bedragen wijzen op eene vermeerdering bij April van het vorig jaar van 42 gezinnen, 126 personen, met f 259,55 en eene vermindering van 222 brooden. Gedurende dit dienstjaar werden in onderstand opgeno men 406 gezinnen; naar de kerkgenootschappen verdeeld in 224 Nederl. Hervormden, 157 Roomsch Katholieken, 1 Oud Roomsche, 11 Evang. Lutherschen, 1 Gereformeerden, 1 Christ. Gereformeerde, 8 Nederl. Israëlieten en 3 zonder Kerkgenootschap. Het geheele aajital ondersteunden over dit dienstjaar bedroeg 1714 gezinnen, bestaande uit 4036 personen, waaronder begrepen 779 alleenstaanden. Ned.Hervormden R.-Katholieken Oud-Roomschen Ev.Lutherschen Gereformeerden Christ. Gerefor meerden. Remonstranten Vrij Ev. Luth. Hersteld Aposto- lischen Apost. Zonding Ned. Israëlieten Sabattisten Zonder Kerkge nootschap 17144036 f 138.216,— 1.031,02 f 4.776,66 f147.685,86 “Extra m’t-~ deeling ad fl,— voor hetaankoo- pen v.brand- stoffen. 2128 f 76.959,25 f 1.101,26 f 1.489,—|f 2.655,15 f 82.204,66 1.071,— 1- 58,— 13,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1139