1 I I I Ill B In gebruik werden gegeven: aan P. J. T'r e f f e r s, voor het geven van gymnastiek onderwijs aan leerlingen zijner school, het gymnastiek lokaal der Gemeenteschool aan de van-Beverningkstraat No. 29, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, des Woensdags- en Zaterdagsnamiddags van elke week, telkens van 127« tot VI» uren, tegen betaling van f 40, voor het gebruik van het lokaal; aan de Vereen i ging „Helpt E1 k a a r”, tot het bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, een lokaal in de Gemeentelijke Bewaar school aan de Nieuwe Schoolstraat No. 20a, van 1 Decem ber 1917 tot en met 30 November 1918, des Zondagsavonds van 8 tot 10 uren, tegen betaling van f 20,voor het gebruik, f 10,— voor de verwarming en f 8,28 voor de vei lichting van het lokaal; aan liet Bestuur der Vereeniging voor Christelijk Middel b. Onderwijs te ’s-G r a- v e n h a g e, voor het doen houden van gymnastiekoefe ningen, het gymnastieklokaal der Hoogere Burgerschool aan J. Bevelander, voor het houden van ontspan ningsoefeningen, het gymnastieklokaal en een leslokaal der Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 December 1917 tot en met 30 November 1918, des Zondagsmorgens van elke week, telkens van 10 tot 12 uren, tegen betaling van f 40,voor het gebruik van de lokalen; M aan de Afdeeling ’s-G ravenhage van de Vereeniging „De Nederlandsehe Roode S t e r”, voor het houden van een cursus ter opleiding van personeel voor eerste hulp bij ongelukken voor dieren, het schoollokaal in de Brandweerkazerne aan de Prinsestraat, van 1 December 1917 tot en met 30 No vember 1919, des Dinsdagsavonds van elke week, telkens van 7 tot 8 uren, zulks zonder betaling voor het gebruik, doch tegen eene vergoeding van f 1,28 voor de electrische verlichting en van f 5,88 voor de verwarming van het lokaal; j <1 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 113