I I - 1 1 b g 1 26 Aan Heeding werd aangeschaft en uitgereikt: i g I i s I o I- 7 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. WIJZIGINGEN. 15 16 Bleef op 31 Dec. 1918 voorhanden 1) Worden alleen te Scheveningen uitgereikt. Instellingen van Weldadigheid. Bedrag. f 17.477,25 228 53 1 45 4.507,— 10 1.207,— 713 Transporteert». f 59.472,25 Op 1 Januari 1918 voorhanden In 1918 aangeschaft Te zamen In 1918 uitgereikt De volgende tabel geeft een overzicht van dat aantal, gerangschikt naar de verschillende instellingen van wel dadigheid en het aanvullend bedrag door het Burgerlijk Armbestuur uitgekeerd: Door ons Bestuur werd in 1918 suppletoire ondersteuning toegekend in 839 gevallen met een bedrag van f 68916,05. 9| -9 123:420, 12 Aantal posten, j 44 44 Stroo- zakken. i Paren j kousen, j 16 16 115,— 3.088,50 8.758,75 130,50 24.135,25 1 29 71 1 327 X <S 97 5 44 1285'115 50 3821120 65 300| 761 29 82 44 36 Nederduitsch Hervormde Diaconie Nederd. Herv. Diaconie, R.-K. Parochiaal Arm bestuur en Verg. Armenzorg. Nederd. Herv. Diaconie en Wijkverg. zal voorzien” Nederd. Herv. Diaconie en Verg. Armenzorg. Vereeniging Armenzorg Vereeniging Armenzorg en St. Vincentius Verg. Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur en St. Vincentius Verg Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur, St. Vincentius Verg, en Vereeniging Armenzorg 132'429 12 100 362 12'16 32| 67: S „De Heer Hem- I den. 16 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1140