l I 26 ft 8 In 1918 genoten 330 vanwege ons Bestuur ondersteunde huiszittende armen van den leeftijd van 70 jaar en daar boven de rente bedoeld in artt. 369 en 370 der Invaliditeits wet. Op 168 verpleegden in het Bestedelingenhuis, waarvan 157 in het genot waren of werden gesteld van de rente, bedoeld in de artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet en 11 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Instellingen van Weldadigheid. Bedrag. 713 1 48,— 237,— 2 1 212,— 2 105,— 1 159,— Totaal 837 1 1 t 1 3 1 1 1 106,— 56,25 276,50 132,50 79,50 2.348,75 549,— 583,50 386.50 2.479,— 106,— 458,75 106 12 87,50 23 3 9 3 46 1 16 1 1 2 1 1 212,— 53,— 75,— 59,— 278.25 Transport Roomsch-Kath. Parochiaal Armbestuur en Evang. Luth. Diaconie Roomsch-Kath. Parochiaal Armbestuur en Verg, i Armenzorgi St. Vincentius Vereeniging Evangelisch Luthersche Diaconie Evang. Luth. Diaconie en Verg. Armenzorg I Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur Vereeniging Steun in Bijzondere Gevallen Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming Nederd. Herv. Diaconie, Verg. Armenzorg en Verg. tot bestrijding der tuberculosej Nederd. Herv. Diaconie en Verg, tot bestrijding der tuberculose Vereeniging tot bestrijding der tuberculose I Ned. Herv. Diaconie en Wijkverg. „Rehoboth” Wijkvereeniging „Rehoboth” Remonstr. Geref. Armwezen Nederd. Herv. Diaconie, Verg. Armenzorg, Verg. tot bestr. der tuberc. en Wijkverg. „Rehoboth” Verg. Armenzorg en Wijkverg. „Uw Koninkrijk Kome” Vrij Evang. Luthersche Diaconie Verg. Diaconessenarbeid in Wijk VIII Verg. Armenzorg en Verg, tot bestr. d. tuberculose Verg. Armenzorg en H. Vincentius Vereeniging R.-K. Parochiaal Armbestuur, Verg. Armenzorg en Wijkverg. Wijk VIII Leger des Heils Verg. Armenzorg en Wijkverg. Wijk VIII. Ned. Herv. Diaconie, Verg. Armenzorg en Wijk verg. „Bidt en Werkt”I Evang. Luthersche-Waalsch-Hervormde Diaconie en Verg. Armenzorg I f 68.678,25 Aantal i posten, i f 59.472,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1141