26 9 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. II. Verzorging in het Bestedelingenhuis. 1194 personen gedurende 4 kwartalen, 141 3 163 2 216 1 kwartaal, ondersteuning. een pensioen genieten, kon een gedeelte der verzorgings- kosten tot een bedrag van f 14704,42 tegen f 13814,215 in 1917 worden verhaald. Door het verstrekken van handelsgeld werden meerdere personen in de gelegenheid gesteld opnieuw in eigen onder houd te voorzien. 1714 ondersteunden waren, o. a. wegens ouderdom, ziekte, lichamelijke ongeschiktheid tot werken verlating door den kostwinner, of door de buitengewone tijdsomstandigheden, niet uit hunne armlastigheid op te heffen; van dezen ge noten: Het Bestedelingenhuis is, krachtens het bepaalde in art. 28 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur, in hoofdzaak bestemd voor de verzorging van bejaarden, die den leeftijd van 60 jaren hebben bereikt, en invaliden. De inrichting voldoet aan alle redelijke eischen, welke voor een goede verzorging zijn te stellen en wordt meer malen door belangstellenden bezichtigd. Intusschen ver dient het opmerking dat een splitsing van de verschillende verpleegden over meer afdeelingen of inrichtingen zeer ge- wenscht blijft, waaromtrent, naar ons Bestuur zich vleit, U, in den loop van 1919, nadere voorstellen zullen bereiken. Zij wordt, onder toezicht van ons Bestuur, beheerd door een Directeur en geregeld door de Bestuursleden bezocht. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 30 No vember 1917 werd de diensttijd van den Directeur, den heer H. Moot, met ingang van 1 Januari 1918 wederom met een jaar verlengd. Hoewel meermalen straffen aan enkele verpleegden moes ten worden opgelegd, valt over hun gedrag niet bijzonder te klagen en heerscht over het algemeen onder hen een goede geest. Drankmisbruik was in de meeste gevallen de oorzaak van de opgelegde straf. Over het algemeen was de gezondheid der bestedelingen gunstig. In 1918 overleden 40 mannen en 33 vrouwen tegen 39 mannen en 41 vrouwen in 1917.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1142