I l I I r 26 10 -> VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 328 149 477 In den loop van het jaar verminderd door: 1 113 74 Sterkte op 31 December 1918 254 De uitgaven kunnen worden gesplitst: Overlijden Wegblijven of wegloopen Opname in een krankzinnigengesticht Ontslag op verzoek Overgegaan naar het R.-K. Oude- liedengesticht Ontslagen wegens wangedrag voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer 362 115 40 11 1 16 3 I 3 "Man- I nen. To- i taal. 73 12 1 21 33 i 1 l I Vrou- i wen. f 25042,53 5971,87’ 8916,14 4292,10 5331,90 De uitgaven bedroegen iu 1918 f 55024,04’, waaronder be grepen is een bedrag van f 5469,50 als toelagen uitgekeerd aan de verzorgden, die in het genot zijn der rente, bedoeld in artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet. De werkelijke uitgaven hebben derhalve bedragen f 49554,54’ tegen f 44887,94» in 1917; een verhooging van f 4666,60. Het aantal verpleegdagen bedroeg 131015 tegen 126474 in 1917; eene vermeerdering van 4541 verpleegdagen. De verzorgingskosten waren over het geheele jaar per verpleegde f 136,33 tegen f 129,55 in 1916, hetgeen een gevolg is van de hoogere prijzen voor voeding enz. Totaal f 49554,54» I Man- Vrou- To nen. wen. taal. 39 i I 110 364 253 109 75 40 De bevolking van het Bestedelingenhuis bestond op 1 Januari 1918 uit In den loop van het jaar vermeerderd met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1143