26 V 11 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. III. Verzorging in andere Inrichtingen. i Onder verzorging wordt hier in hoofdzaak verstaan de verzorging van kinderen in ons Doorgangshuis aan het Westeinde 43, bij particulieren, in Gestichten en Inrich tingen. In vele gevallen moesten in verzorging worden opgeno men kinderen, die door hun ouders waren verlaten, wier ouders werden verpleegd in een der ziekenhuizen, alsmede kinderen, die op grond van kerkelijke bepalingen niet tot de weeshuizen konden worden toegelaten. In het Doorgangshuis voornoemd werden verzorgd op i Januari 1918 12 kinderen; in den loop van het jaar werden 38 kinderen opgenomen en 26 ontslagen, zoodat op 31 De cember 1918 aldaar nog in verzorging waren 24 kinderen. Bovendien werden verzorgd op 1 Januari 1918 bij parti culieren hier ter stede 8 kinderen; in den loop van het jaar werden opgenomen 16 en ontslagen 10 kinderen, zoodat op 31 December 1918 nog in verzorging waren 14 kinderen. Op de hierna aangegeven tabel worden vermeld de ge stichten en inrichtingen waar de overige verzorgden ge heel voor rekening of met bijdragen van het Burgelijk Armbestuur zijn ondergebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1144