26 f 13 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. IV. Geneeskundige Verzorging. aan aan De geneeskundige armverzorging omvat, ingevolge art. 33 der Armenwet: genees-, heel- en verloskundige behan deling, levering van genees- en verbandmiddelen benevens verpleging en wordt volgens art. 33 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur Verzameling 1914 No. 2 ver strekt aan personen waarvan gebleken is, dat zij: o. zich die hulp uit eigen middelen niet kunnen verschaffen, b. die hulp niet door tusschenkomst van kerkelijke of bij zondere instelling van weldadigheid kunnen verkrijgen. Het verleenen dier verzorging is opgedragen aan den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst krachtens art. 1 en 7 der Verordening No. 13 van 1913. Aan vrouwen, die niet tot de gewone armlastigen belmo ren, doch tengevolge der buitengewone tijdsomstandigheden niet bij machte zijn hare verloskundige hulp geheel te be kostigen van de door haar zelve gekozen vroedvrouw, kan eeue bijdrage worden verleend van ten hoogste f 7, Dit kwam 545 maal voor. Aan 200 personen werd op voorschrift van een behande lend geneeskundige een breukband of ander instrument verschaft; dit getal wijst op eene vermindering bij het vorig jaar van 20 instrumenten; de uitgaven bedroegen f 1463,43. Bovendien werd aan bijdragen voor speciale or- thopaedische instrumenten (kunstgebitten enz.) uitgegeven f 1288,75. Voor de verstrekking van brillen in hoofdzaak schoolgaande kinderen werd uitgegeven f 1298,70. Voor het bekomen van specialistische hulp werden onvermogenden uitgereikt 202 kaarten. In geneeskundige verzorging- waren bovendien de ver zorgden in de Diaconiegestichten der Nederl. Hervormde Gemeente, het gesticht voor oude mannen en vrouwen der Nederl. Israƫlietische Gemeente, de gestichten van het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur, het Weeshuis der Evang. Luthersche Gemeente, het Bestedelingenhuis en het Doorgangshuis. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal afgegeven bewijzen voor geneeskundigen onderstand, van het aantal afgegeven verklaringen tot geheel of gedeeltelijk kostelooze verpleging in het Gemeenteziekenhuis en in die ziekeninrichtingen waarmede overeenkomsten zijn aan gegaan, benevens het aantal afgegeven breukbanden en andere orthopaedische instrumenten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1146