11 I! r- s L h 26 ff If De kosten van verpleging van patiënten opgenomen op verzoek van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst in overleg met he.t Burgerlijk Armbestuur in het Gemeente ziekenhuis zijn met ingang van 1 Januari 1918 voor reke ning van laatstgenoemde gebracht. Voor de levering van genees- en verbandmiddelen voor de armlastigen in de 6e Onderstandswijk (Scheveningen) en voor patiënten, opgenomen in de Gynaecologische kli niek van Professor Dr. van der Hoeven te Leiden, waartoe overeenkomsten met aldaar gevestigde apothekers werden aangegaan, werd betaald f 2733,09 tegen f 1379,48 in 1917. De kosten voortvloeiende uit de-overeenkomsten betref fende de beschikbaarstelling van wijklokalen, verplegend 7 5 I 12 i-° Si i 16 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. L E E F T IJ D. 1 I n 77 Onbekend 3281'1295 423 63 158 81 8 Totaal 59 126, Totaal 2979 1140 32 302 155 42 5 10 jaar 7» 77 77 1 2 2 3 In den loop van het jaar overleden Werden ontslagen Zoodat op 1 Januari 1919 nog in verpleging bleven 18' 34 86! 43 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 94 2 6 3 1 Tusschen 77 77 6 i 116 3 7 i 15 I 14 i Beneden het jaar. Tot 5 jaar oud 5 en 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 168! 191 73] 30 7 4 I 18 3 I 23 4 I 10 8 1 1 2 4 3 15 I 9 119! 2 78! 67 46 9 NS 5 ■ë-5 1! 2! 19 27 29 21 23 21 11 4 2 6 77 I 59 76 "O 2 45 119 96 4 1 331 75 93 8 381; 41 104 15 19 413! 166! 52' 2 j 2566: 971 329; 30 5 rt DC I 80 129! 383 112 466! 197! 3581 466' 627! 210i 503! 209! 3091 217 177 148, 27! 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1149