I 112 niet vijfjarigen cursus aan de Waldeck—Pyrinontkade, van 1 Februari 1918 tot en met 30 Juni 1918, des Dinsdags- namiddags van elke week, telkens van 3llt tot 4llz uren, tegen betaling van f 8,335 voor het gebruik van het lokaal; aan het Bestuur van den Steno-Kring „Groot e”, Den Haag, voor het houden van wekelijksche oefenbijeenkomsten, het voormalig gymnastieklokaal der Hoogere Burgerschool voor Meisjes aan het Bleijenburg, van 1 Maart 1918 tot en met 31 Juli 1918, des Zaterdags avonds van elke week, telkens van 71/» tot 10 uren, uit gezonderd den eersten Zaterdagavond van elke maand, tegen betaling van f 6,25 voor het gebruik en van f 4,90 voor de verlichting van het lokaal; aan het Bestuur der „Vereeniging van Kleermakers-Patroons ter bevordering van Vakonderwijs voor Kleermakers te ’s-G r a v e n h a g e”, voor het doen houden van gymnas tiekoefeningen, het gymnastieklokaal der Gemeente school aan de Hemsterhuisstraat No. 154, van 1 Maart 1918 tot en met 28 Februari 1919, des Maandag- en Dins- dagsnamiddags van elke week, telkens van 4 tot 5‘/a uren, tegen betaling van f 40,voor het gebruik van het lokaal, terwijl voor de electrische verlichting het lokaal bediend wordt door een muntmeter; aan het Bestuur der Vereeniging „Geheel onthoudersclub „K i n d e r g e 1 u k”, kosteloos, voor het houden van samenkomsten met kinderen, het z.g. gymnastieklokaal in de Gemeente-hulpschool aan de Teniersstraat, van 1 December 1917 tot en met 30 No vember 1919, op Woensdagavond van elke week, telkens van 5 tot 9 uren, zulks tegen betaling van f 122.88 voor aan het Bestuur der Vereeniging „Kinder- v o e d i n g”, voor het aldaar voeden van schoolkinderen en voor het bergen van tafels en banken, benoodigd bij het eten, kosteloos het gymnastieklokaal der Gemeente school aan de Duinstraat No. 55, van 1 Februari 1918 tot en met 15 April 1918, op eiken werkdag van 11*/* uren des voormiddags tot 1 uur des namiddags; 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 114