26 19 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. V. Geldmiddelen. De ontvangsten waren: f 2.107,50 14.704.42 c. Diversen d. Subsidie uit de Gemeentekas Totaal f 944.505.81 Het Burgerlijk Armbestuur: A. C. A. VAN VUUREN, Voorzitter. I. M. J. VAN KOSSEM, Secretaris. Een overzicht van de uitgaven over het afgeloopen jaar, benevens de daaraan voorafgaande 13 jaren, volgt achter dit verslag. Ten name van het Burgerlijk Armbestuur stond op 31 December 1918 in de Grootboeken een kapitaal ingeschre ven van f 83600,— 2% N. W. S. en ten name van ’s-Gra- venhage (het gewezen Valentijnsgilde) een kapitaal van f 700,waarvan het beheer is opgedragen aan ons Bestuur. Bij de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen stond op dien datum ingeschreven een bedrag groot f 106,72. De rekening over bet dienstjaar 1918 sluit met een in ontvangst en uitgaaf gelijk bedrag van f 944.505,8T’. 10.800,776 Rijk van f 6.445.30 380,75 995,59 916.893,12 a. Renten uit bezittingen b. Te innen verhalen volgens art. 63 der Armenwet Onvoorziene inkomsten Gerestitueerd door het voor ziekenhuis verpleging armlastige vluchtelingen Niet uitgereikte ondersteuning Bijdragen in verzorgingskosteu verplegingskosteu 1.576,55 1.402,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1152