27 2 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. HOOFDSTUK II. Stand der verzekering. Van deze organisatie wonen hier ter stede geen leden. In den loop van het jaar 1919 kwamen hier nog by de volgende kassen op 6 Jan. de Land. Fed. Bond van Meubelm., Behangers, machinale en andere Houtbe- en verwerkers, Borstelmakers e.a.v. en daarmede dus de werkzaamheden van het Fonds geheel zijn beëindigd. Intusschen was de Gemeente nog slechts voorloopt g tot de nieuwe regeling toegetreden. Na afloop van den termijn der proefneming (het jaar 1918) stelden Burgemeester en Wethouders, na advies te hebben ingewronnen van de Com missie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering, aan den Raad voor, op de gronden ontwikkeld in hun prae- advies, d.d. 11 Maart 1919 (Verz. 1919, no. 316) welk stuk als bjjlage I aan dit verslag is toegevoegd met in gang van 1 Januari 1919 definitief toe te treden tot de regeling, vervat in het Werkloosheidsbesluit 1917, zooals dat is gewijzigd by Koninklijk besluit van 9 Januari 1919 (Staatsblad no. 7) [zie bylage II]. In de Raadsvergadering van 17 Maart 1919 werd dit voorstel zonder hoofdelyke stemming aangenomen. By den aanvang van het jaar 1918 wa/en by het Ge meentelijk Werkloozenfonds aangesloten 25 kassen met 5657 leden. Tengevolge van de toelating tot de ryksregeling ver minderde dit aantal met 16 kassen. De vereenigingenMetselaarsvereeniging „Door Verbroe dering Verbetering” en Opperliedenvereeniging „Door Een dracht Sterk” traden toe als onderdeden van de „Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders” de vereeniging „Onze Hulp is in den naam des Heeren” als de „Chr. Nationale Bouwvakarbeidersbond”. Behalve aan de reeds in het vorig jaarverslag vermelde kassen (blz. 3 en 4) werd in 1918 nog subsidie krachtens het Werkloosheidsbesluit 1917 verleend aan de Ned. R.-K. Diamantbewerkersvereeniging „St. Edu- ardus” met ingang van 28 October den Alg. Ned. Straatmakersbond, met ingang van 25 November.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1155