27 5 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. B. Bij hel Gemeentelijk Werkloozen fonds aangesloten kassen. NAAM. 1722 HOOFDSTUK IIT. Overzicht van den stand der arbeidsmarkt. I Ledental op 31 Dec. 1918. 19 105 150 56 205 19 1036 53 79 Wanneer men het afgeloopen jaar in oogenschouw neemt, trekt in de eerste plaats de aandacht het feit, dat de velerlei moeilijkheden, welke voor de industrie hier te lande uit de bijzondere tijdsomstandigheden voortsproten, hand over hand toenamen en ook wat de werkloosheid hier ter stede betreft, sterk van de normale afwijkende toestanden in het leven hebben geroepen. Vooral het nijpende gebrek aan grond stoffen. dat uitteraard steeds grooter omvang aannam en waarmede schier alle bedrijven in steeds ernstiger mate te kampen hadden, was oorzaak, dat de toestand onzer nijverheid een hoe langer hoe bedenkelijker aan zien verkreeg. Boven dien werden vele ondernemingen, die in normalen tijdvoor een groot deel op uitvoer zijn aangewezen, sterk gedrukt door het gemis van export, mede een gevolg van den zoo goed als algeheelen stilstand van het scheepvaartverkeer. Het sluiten van den wapenstilstand in November bracht de door velen verwachte verbetering niet, integendeel is de toestand nog in verschillende opzichten verergerd. Het kolengebrek steeg tot een ongekende hoogte, eenerzijds door de sterke vermindering van den aanvoer uit Duitschland, Het totaal aantal verzekerde leden te ’s-Gravenhage bedroeg op 31 December 1918 dus 14 061 4- 1722 15 783 leden (1917 10 604), zijnde 6.6 °/o van alle in Nederland verzekerden. Ned. Bond van Boekverkoopersbedienden Ned. Chr. Grafische Bond Ned. R.K. Grafische Bond „Leo NIH'’ Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Ned. R.K. Tabak be werk ersbond Alg. Ned. Typografenbond Haagsche Voegersvereeniging „Ons Belang” R.K. Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1158