113 het van Gemeentewege verwarmen, verlichten en schoon houden van het lokaal; aan het Bestuur van het Harmonie Gezel schap „A p o 11 o”, voor het houden van repetitiën, van 1 April 1918 tot en met 31 Maart 1919, van des Zondags- voormiddags 10 uren tot des namiddags 1 uur, het gym nastieklokaal der Gemeenteschool aan de Lijnbaan No. aan het Bestuur van de Afdeeling ’s-Gra- v e n h a g e van den Bond van O n d e r w ij z e- ressen bij het Fröbelonderwijs, voor het hou den van bijeenkomsten dier Vereeniging, een lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat No. 20a, in de maanden April, Mei, September, October, November en December 1918, Januari, Februari, Maart, April, Mei, September, October, November en December van de jaren 1919 tot en met 1922 en Januari, Februari en Maart 1923, op den eersten Zaterdag van elke maand, telkens des avonds van 6l/> tot 81/» uren, tegen betaling van f 3.75 voor het gebruik en van f 1.80 voor de ver lichting van het lokaal, verschuldigd over elk tijdvak van April tot en met Maart daaraanvolgende in de ge noemde jaren; aan het Bestuur der Afdeeling ’s-G rave n- h a g e v a n d e V e r e e n i g i n g v a n G y rn n a s t i e k- onderwjjzers in Nederland, ten behoeve van de „Volksklasse” dier Vereeniging, voor kosteloos gym nastiekonderwijs aan meisjes en jongens uit den arbei denden stand, die de lagere school hebben verlaten, in de tijdvakken van den lsten Januari tot en met den 31sten Maart 1918 en van den lsten October tot en met den Sisten December 1918, onderscheidenlijk op Maan dag- en Dinsdagavond en Dinsdag- en Donderdagavond, telkens van 8 tot 10 uren, het gymnastieklokaal, beboe rende bij elk der Gemeentescholen Hemsterhuisstraat 154 en Zwetstraat 22, zulks zonder vergoeding voor het gebruik, doch tegen betaling van eene vergoeding van f 17,28 voor de verlichting van het gymnastieklokaal van laatstgenoemde school, terwijl het gymnastieklokaal van eerstgenoemde school voor de electrisehe verlichting wordt bediend door een muntmeter; I 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 115