27 Bouwbedrijven. Werkloosheid onder de georganiseerde tegen werkloos heid verzekerde arbeiders. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 8.8 14.- 6.5 2.- 1.1 1.4 2.6 3.3 3.8 3.7 7.4 11.5 6.5 3.6 1.6 0.7 0.8 1.1 1.7 2.8 2.5 2.3 4.6 5.6 13.7 10.1 7. - 7.8 8. - 7.6 8.5 9.2 8.8 9.1 9.7 10.7 Voor de. bouwbedrijven is hetjaar 1918 niet zoo ongunstig geweest als vroegere oorlogsjaren, hoewel de belemmerende invloed van de schaarschte en duurte der materialen zich ernstig deed gevoelen; de toestand is het geheele jaar vrijwel stationnair geweest, nu eens bij de eene dan weer bij een andere groep was een vermeerdering der ■werkloosheid waar te nemen. In het begin des jaars heeft de vorst korte perioden van stagnatie veroorzaakt, echter in veel mindere mate dan in hetzelfde tydvak in 1917 (in Februari 1918 waren gemiddeld per week werkloos 745 personen gedu rende 3842 dagen; in Februari 1917 939 personen gedurende 4927 dagen). Met den particulieren woningbouw was het slecht gesteld de vele werken voor publieke lichamen (o.a. in het belang der volkshuisvesting in verband met den alom heerschenden woningnood) hebben er echter veel toe bijgedragen, dat de werkloosheid in de bouwvakken minder omvangrijk was dan zij anders zou geweest zy'n. Van Eegeeringswege zijn in het bijzonder voor werken van altruïstische strekking baksteenen tegen verlaagden prijs ter beschikking gesteld. De schilders hadden vooral te kampen met gebrek aan lijnolie, wat zeer belemmerend werkte op het buitenwerk; vooral tegen het eind van het jaar viel hier dan ook een toeneming der werkloosheid te bespeuren. De afd. ’s-Graven- i VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. MAAND. 1917. 1918. Aantal werkloozen in procenten. 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1160