27 8 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. O De getallen in dit en volgende staatjes zijn gemiddelden per week. hage van den Ned. Schildersgezellenbond met 900 leden had b.v. in Juni gemiddeld 20 werkloozen, in Augustus 70, in October 165 en in December 320. In het steenhouwersbedrijf heerschte slapte, ook al weder door gebrek aan materialen (geen invoer van vreemde steensoorten); bovendien doordat aan de onder handen bouwwerken (vooral arbeiderswoningen) weinig of geen steenhouwwerk te verrichten viel. Aan het „grafwerk” was echter de toeneming der sterfte merkbaar. Over het geheel is de werkloosheid niet bijzonder groot geweest. Ter bestrijding van de werkloosheid, welke gevreesd werd te zullen ontstaan als een gevolg van de gedeeltelijke demobilisatie van onze weermacht, met name op het gebied der bouwvakarbeiders en grondwerkers, werd door Burge meester en Wethouders aan den Raad een onbeperkt crediet gevraagd, hetwelk in de vergadering van 14 November 1918 werd toegestaan. Onmiddellijk na het vrijkomen van een groot aantal arbeidskrachten werden de toegestane gelden gebezigd tot het doen uitvoeren van verschillende werken, zooals: aanleg en ophooging van straten, het maken van fundeeringen voor groote werken, het bouwen van scholen en andere gebouwen, enz. Bovendien werd met steun van de gemeente de bouw van verschillende com plexen arbeiderswoningen aanbesteed, terwijl de Raad in zijn vergadering van 23 December 1918 Burgemeester en Wethouders een crediet van f500.000 ter beschikking stelde, welk bedrag zou worden aangewend voor het verleenen van subsidie aan een combinatie van particuliere bouw ondernemers, die zich op door den Raad vastgestelde voor waarden met den bouw van een blok middenstandswoningen zou belasten. Met deze verschillende werken werd in totaal reeds voor meer dan zes millioen gulden aan werk uitgegeven. Bovendien werden vele werkloozen te werk gesteld by het bedrijf der gemeenteplantsoenen, waarvan op blz. 12 nader wordt gesproken. De volgende cyfers geven een beeld van de werkloosheid in de bouwbedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1161