ËÏI S! dl Hii iilPiiilIi 27 lip n? liil Metaalindustrie. 10.— 9.3 9.3 12.8 13.4 16.1 18.6 5040 5242 5143 5187 5179 5201 5347 1.6 0.6 0.9 2.1 3.1 4.2 5.- 17.2 5.— 5.2 4.8 4.3 4.3 4.— 4.6 4.8 4.6 4.8 5 1 5.1 Jan. Febr. 16.1 29.9 11.2 2.3 0.8 1.3 2.8 3.9 5.5 6.3 8.3 3184 20.1 3038 3138 3123 3247 3318 3523 3552 i I 3065 3088 I 3079 3092 21.2 16.2 8.— 9.— 8.2 8.— 7.3 7.5 10.9 113 13.6 16.2 9 VERSLAG DEK WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. Maanden. i) Het indexcijfer der werkloosheid geeft de verhouding weer (in pet.) tussehen Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. In het begin des jaars heerschte bij de groep der lood- en zinkwerkers slapte en werkloosheidtegen den zomer was er echter weer normaal werk, terwijl ook in het najaar de werkloosheid niet van grooten omvang was. In de overige bedrijven der metaalindustrie kwamen de gevolgen der onzekere toestanden gaandeweg meer tot uiting. In de eerste helft des jaars was in verschillende onder nemingen nog voldoende of zelfs ruimschoots werk voor handen, vooral daar waar in de uitvoering van bestellingen achterstand bestond, doch het verdere deel des jaars ver toonde een periode van inzinking. Niet alleen nam het aantal bestellingen meer en meer af, doch door schaarschte aan materialen en brandstoffen waren de meeste fabrieken ge noodzaakt beneden haar volle capaciteit te werken. Meestal geschiedde dit door verkorting van den arbeidsduur, doch ook werd meermalen tot inkrimping van personeel over gegaan. Vandaar dat het aanbod van werkkrachten steeds ruimer en de vraag steeds minder werd. Daartegenover staat echter, dat er ook ondernemingen rijkelijk van werk voor zien waren (o.a. door bestellingen voor de Regeering, door het toepassen van electriciteit in haar bedrijf, enz.), zoodat liet werkelijk aantal dagen werkloosheid per week en het totaal aantal dagen, gedurende welke alle personen, van wie. de werkloosheid is nagegaan, ten hoogste in een week werkloos hadden kunnen zijn (d.i. 6 maal het aantal personen). 13.5 i 3890 26.2 3964 8.9 i; 4840 4889 1918. 25.— 5.1 18.8 5.2 9 6 I 5.— 11.— I 4.9 i I; 4941 10.1 4.9 4.8 I I 4.7 I 4.9 I i 5.1 1 5.1 5.1 5.2 1917.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1162