w 27 12 I ii Grafische vakken. tengevolge van de tjjdsomstandig- 1.6 1.3 3.- 7.5 12.3 13.6 11.3 8.1 5.4 6.1 5.9 1210 1162 779 1173 1160 1159 1242 1129 1243 1283 1379 1534 I 0.9 0.9 2.3 6 3 10.2 11.9 12.5 10.4 7.4 4.7 5.1 5.3 3.2 4.2 4.5 5.- 5.5 5.8 5.5 5.5 5.5 5.2 5.- 5.4 8.2 8.4 11.7 5.2 5.- 5.1 0.5 0.4 0.9 1.4 1.8 3.5 fabrieken tengevolge hadden. De daarmede gepaard gaande inkorting van den werktijd of het ontslag van werkkrachten veroorzaakten een vrij groote werkloosheid. Door middel van een wachtgeldregeling werden de arbeiders in deze industrie geholpen. Het slagersbedrijf' behoorde in 1918 wel tot een der het meest door de crisis getroffen bedrijven; het verschil met 1917 was dan ook zeer groot; toen steeds voldoende werk en in het afgeloopen jaar groote werkloosheid, als gevolg van de veeschaarschte en de distributiemaatregelen. Slechts tegen het einde des jaars verbeterde de toestand eenigszins tengevolge van de opheffing van het slachtverbod. De hooge prijzen belemmerden evenwel den verkoop, zoodat nog niet alle gezellen weder in dienst konden worden genomen. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec i 2.6 2.5 2.1 2.6 2.1 3.1 4.6 5.8 5.8 I 3.8 3.- 3.5 [I I ij 1475 i 1535 1652 1481 1778 11.1 1.780 1 1578 1664 1522 1620 1685 1721 In de grafische vakken was de werkloosheid ook dit jaar weder gering. Wel is er heden veel drukwerk van vroeger komen te vervallen of verminderd (duurte en papierschaarschteminder bestel lingen door slapte in vele industrieën), doch daartegenover staat dat door dezelfde omstandigheden nieuw werk (in 3.6 3.5 4.1 2.3 1.8 2.6 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9 2.4 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 1917. j ■i* MAANDEN. i. 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1165