fo IT lil» t 27 2.7 558 15.8 HOOFDSTUK IV. Werkzaamheden. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 867 i 520 j 524 I 15 2.1 2.1 2.5 2.6 2.6 2.- 3.1 3.3 29.3 31.6 20.8 4.6 0.8 2.4 21.3 26.4 38.7 8.1 I 4.9 7.1 2.2 2.1 2.5 8.1 2- 13.5 42.2 26.5 26.7 38.5 38.1 3.1 2.3 2.8 2.7 6.- 2.5 2.9 2.8 I 15.1 597 12.- 9.7 i 2.- 1.- 10.2 12.3 879 I 7.3 12.1 20.7 i 593 506 I 517 621 528 542 545 557 17.5 6.7 2.6 0.9 2.9 0.7 5.7 18.- 11.4 8.8 I 20.2 20.9 De werkzaamheden, verband houdende met de controle op de werkloosheid, zooals die in het vorig jaarverslag werden beschreven, zyn, tengevolge van de toeneming van het aantal kassen en de sterke stijging van het ledental, belangrijk toegenomen. Daarbij komt, dat het aantal werkloozen aan- nierkelyk grooter was dan het vorig jaar, zoodat het aantal kaarten met werkloosheidsgegevens, dat wekelijks moest worden bewerkt, vooral in de laatste maanden des jaars een aanzienlijke hoogte bereikte. Neemt men daarby in aan merking, dat de ledenaanwas van de reeds aangesloten organisaties voortdurend aanhield, terwyl natuurlijk de op de bestaande kaarten aan te brengen mutaties in dezelfde verhouding toenamen, dan zal het duidelyk zijn, dat in één jaar tyds alleen de werkzaamheden, aan het bijhouden van het kaartsysteem verbonden, ongeveer verdubbeld zyn. Ten einde de controle zoo volledig mogelijk te kunnen doen zyn, werd de wenschelykheid gevoeld van het ver vaardigen van een stel klapperkaarten op de individueele kaarten. Deze laatste zyn n.l. nooit alle tegelijk aanwezig, doordat een deel steeds in behandeling is om bygewerktte worden en een ander deel bij de Arbeidsbeurs is om te doen nagaan of alle werkloozen zich als werkzoekenden hebben 531 458 492 0.8 506 519 881 2.8 573 34.5 2.1 352 62.8 l 2.- MAANDEN. 507 i 1 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 1918. 1917. I rc rt G

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1168