27 r 16 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. doen inschrijven. Behalve het voordeel van het steeds voorhanden hebben van een compleet stel kaarten van alle verzekerden, is het van groot belang, dat bü het ontvangen van opgaven van nieuwe leden onmiddellijk kan worden nagagaan, of deze reeds lid zyn of geweest zijn van een andere gesubsidieerde kas; het verzwijgen van dit feit door de betrokkenen is n.l. geenszins denkbeeldig te achten, gelet op het voordeel, dat zij zouden kunnen verkrijgen door in één jaar van twee kassen het reglementair vastgesteld aantal dagen uitkeering te genieten. Door middel van de individueele kaarten zou een dergelijk feit niet dan met groot tijdverlies te constateeren zijn, daar deze kaarten bondsgewijze gerangschikt zyn, doch met behulp van de hierboven aangeduide klapperkaarten, die naamsgewijze in alphabetische volgorde staan, komt dit dadelijk aan het licht. Ook dit stel kaarten moet nu natuurlijk geregeld worden aangevuld en bij gewerkt. Naarmate meer kassen tot de rijksregeling zyn toege treden. is ook de controle op de staten A, A1 en U omvangryker geworden. Maandelijks moet thans bij 50 administration een onderzoek worden ingesteld naar het ledental, de werk loosheid, de gedane uitkeeringen en de ontvangen contri buties. Aan de hand der afdeelingsadministratiën moet worden nagegaan, of de op de formulieren voorkomende gegevens juist zyn, daar er natuurlijk overeenstemming moet bestaan tusschen die, door de hoofdbesturen verstrekte, gegevens en de in de boekhouding der afdeelingen voorkomende cyfers Bij deze controle bestaat tevens gelegenheid om na te gaan, of aan de reglementaire bepalingen t.en aanzien van bijdrage- schuld de hand wordt gehouden, dus of royement plaats heeft, als zoodanige schuld over een langer tijdvak open staat dan reglementair is toegelaten. Voorts wordt tegelijkertijd nagegaan, of de terugstortingen van te veel of ten onrechte ontvangen uitkeeringen, waartegen van de zijde van het gemeentebestuur bezwaar is gemaakt, inderdaad hebben plaats gehad. En in ’t algemeen wordt er, ingevolge art. 19 van het Werkloosheidsbesluit 1917, op toegezien, of de plaatselijke administration aan die eischen voldoen, die rede lijkerwijs mogen gesteld worden, teneinde een doelmatige controle op de werkloosheid te kunnen verzekeren. Enkele gevallen, waarin te dien opzichte reden tot critiek bestond, zullen hierna worden besproken. In verband met het bovenstaande zy er aan herinnerd, dat art. 20 van het Werkloosheidsbesluit 1917 aan de be sturen der gesubsidieerde vereenigingen o.m. de verplichting oplegt aan de gemeentebesturen en de door dezen aan te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1169