114 38, tegen betaling van f 20,voor bet gebruik van het lokaal; aan J. V. Ce u 1 e n en G. Th. Janssen, voor het doen geven van onderwjjslessen, twee lokalen in de Ge meenteschool aan de Korte Loinbardstraat No. 7 van 15 Mei 1918 tot en met 14 November 1918, des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavonds van elke week, telkens van 6% tot 9®/« uren, tegen betaling van f 60,voor het ge bruik en van f 10,89 voor de verlichting van de lokalen; aan het Bestuur van de Afdeeling 's-G r a- venhage van de Vereeniging tot Bevorde ring van het Onder w ij s in Handenarbeid in Nederland, voor het geven van een cursus in houtarbeid, de speelkamer op de 1ste verdieping der Gemeentebewaarschool aan de Rotterdamschestraat No. 68, van 21 Mei tot en met 20 Juli 1918 en van 1 September tot en met 31 December 1918, des Zaterdagsnamiddags van elke week, telkens van 3 tot 5 uren, tegen betaling van f 10,— voor het gebruik en van f 0,45 voor de ver lichting van het lokaal; aan P. Wille m s e, voor het daarin doen geven van natuurkundige lessen, het natuurkundelokaal der Ge meenteschool aan de Korte Loinbardstraat No. 7, van 1 Mei 1918 tot en met 31 October 1918, des Donderdags- namiddags van elke week, telkens van 4’4 tot 5*4 uren, tegen betaling van f 10,voor het gebruik van het lokaal; aan het Bestuur der Vereeniging „K i n- dervoed i n g”, kosteloos, ten einde schoolkinderen al daar te voeden en tafels en banken, benoodigd bij het eten, te bergen, het gymnastieklokaal van elk der Ge meentescholen aan de Duinstraat No. 10, de Duinstraat No. 55, de Rotterdamschestraat No. 66 en de Badhuiskade No. 27, van 16 April 1918 tot en met 15 April 1922, ge durende de zomervoeding eiken werkdag van des mid dags 12 tot des namiddags 1 uur en gedurende de win- tervoeding eiken werkdag van des voormiddags 11*4 tot des namiddags 1 uur; aan bet Bestuur der Afdeeling Scheve nin g e n van de M a a t s c h a p p ij „Tot Nut van s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 116