27 17 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. HOOFDSTUK V. Controle en overtredingen. By de door het gemeentebestuur uitgeoefende controle bleek, evenals ten vorigen jare, dat op de medewerking van de bestuursleden der kassen over het algemeen ten volle kan worden gerekend. In de gevallen, waarin tegen door hen verstrekte uitkeeringen bezwaar moest worden gemaakt, omdat deze, na onderzoek, bleken onrechtmatig te zijn ge schied, werd, na uiteenzetting der zaak en mededeeling van de dezerzijds verkregen inlichtingen, in den regel overeen stemming verkregen en voor terugstorting der onrechtmatig uitgekeerde gelden in de werkloozenkas zorg gedragen, zoodat niet behoefde te worden overgegaan tot het in art. 10 van het Werkloosheidsbesluit 1917 aangegeven middel van protest, n.l. het by geadviseerd schrijven kennis geven wijzen gemachtigden, desverlangd inzage te geven van de boeken, waarden en bescheiden, die betrekking hebben op de werkzaamheid der werkloozenkas, en dezen alle noodige inlichtingen te verschaffen. De geverifieerde cijfers van de staten A, A1 en U worden in een register (sinds 1 Januari 1919 op kaarten) overge nomen en vormen aldus zeer waardevol statistisch materiaal betreffende de werkloosheidsverzekering te dezer stede. Genoemde staten hebben echter het nadeel, dat zij pas eenige maanden na de maand, waarop zij betrekking hebben, bij het gemeentebestuur inkomen, zoodat de daaruit geputte gegevens steeds 3 a 4 maanden oud zijn. Daar echter be hoefte werd gevoeld aan het steeds voorhanden hebben van een volledig en zoo actueel mogelijk overzicht van de in deze gemeente bestaande werkloosheid, werd tot de ver schillende organisaties het verzoek gericht wekelijks (te beginnen met 17 Juni 1918) eenige gegevens betreffende ledental en werkloosheid te verstrekken, die een duidelijk inzicht in den toestand van het bedryf zouden kunnen geven. Daartoe werd een vragenlystje samengesteld, waarvan het model als bijlage III is opgenomen. De meeste organisaties hebben welwillend hun mede werking verleend en over het algemeen de gevraagde ge gevens geregeld ingezonden. In het begin van 1919 en nogmaals in den loop van dit jaar werd aan de vereeni- gingen, die niet of niet geregeld inzonden, het verzoek herhaald, zoodat thans van vrijwel alle bedrijven statistische gegevens (verhoudingscijfers, indexcijfers der werkloosheid, enz.), tot op enkele weken na bijgewerkt, voorhanden zyn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1170