27 19 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. schriften, vaak voordoet is het volgende. Wordt de inschrijving by de Arbeidsbeurs na 14 dagen niet vernieuwd of geen aangifte gedaan van de aanvaarding van werk, dan wordt de aanvraag als vervallen beschouwd. Komt de aanvrager zich nu na eenigen tijd weer als werkloos aanmelden, dan wordt hij gestraft met uitsluiting van arbeidsbemiddeling voor den tyd van 8 dagen. Hoewel een der ge lijk lid dus over dit tijdperk niet in geschreven is, is in zoo’n geval de gedragslijn der organisaties, met een enkele uitzondering, deze, dat wèl uitkeering wordt verstrekt, op grond van het feit, dat de betrokkene zich ter inschrijving heeft aangemeld. Of hier van een overtreding van het in de reglementen daaromtrent bepaalde mag worden gesproken, is dus eenigszins quaestieus. Aan den Directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling is echter van de in dezen gevolgde praktijk kennis gegeven. Het onderzoek naar de oorzaak der werkloosheid, dat geregeldplaats heeft gevonden, bracht ook verschillende gevallen aan het licht, waarin onrechtmatig uitkeering was verstrekt. In het meerendeel daarvan bleek, dat de betrokkenen werkloos waren tengevolge van eigen schuld; öf zij hadden het w’erk vrijwillig verlaten, öf zy hadden door hun ge dragingen (oneerlijkheid, dronkenschap, luiheid, enz.) aan leiding tot ontslag gegeven. In één geval moest er aanmerking op worden gemaakt, dat het bedrag der uitkeering te laag was. De organisatie had gemeend, het bedrag, door een lid aan militair pensioen genoten, in mindering te moeten brengen op de werkloos- heidsuitkeering, op grond van een bepaling in haar reglement, die zegt, dat wanneer in geval van werkloosheid, loon of vergoeding wordt genoten, deze in mindering moet worden gebracht van de reglementaire uitkeering. Dezerzijds werd er echter op gewezen, dat de onderhavige pensioenuitkeering onder geen der beide begrippen „loon” of „vergoeding” kon vallen, terwijl in elk geval het pensioen niet met oog op de werkloosheid werd uitgekeerd. Op grond daarvan werd aan de organisatie verzocht den betrokkene het in gehouden bedrag alsnog uit te keeren, aan welk verzoek is voldaan. Bij een andere organisatie deed zich een geval van ver keerde reglementstoepassing voor, waarbij de fout niet meer te herstellen viel. Aan een lid dezer organisatie, dat in het ziekenhuis was opgenomen, werd door den penningmeester medegedeeld, dat hij gedurende zyn ziekte geen contributie behoefde te betalen. Het gevolg daarvan was, dat dit lid, toen hy na zyn herstel werkloos werd, geen uitkeering uit de werk-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1172