- 115 aan het Bestuur der Schermvereeniging „Oefening kweekt K u n s t”, voor het houden van schermoefeningen, het gymnastieklokaal der Gemeente school aan de van Dijckstraat No. 55a, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1919, des Donderdagsavonds van elke week, telkens van 8 tot 10 uren, zulks kosteloos tot we- deropzeggens toe, doch in geen geval langer dan tot het einde der mobilisatie van Land- en Zeemacht, en, na afloop dier mobilisatie, tegen eene vergoeding, berekend naar f 20,— per jaar voor het gebruik, terwrijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan het Best uu r van het VrjjwilligOnder- st e u n i n gs f ond s der „Ancient Order of P^o- resters”, voor het daarin doen houden van zangrepe- titiën met een meisjeszangkoor, een leslokaal in de Ge meenteschool aan de de Gheynstraat No. 51, van 1 Sep tember 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Zaterdags- namiddags van elke week, telkens van 2 tot 4‘/s uren, zulks zonder betaling voor het gebruik, doch tegen be taling van f 12,50 voor de verwarming en van f 0,24 voor de verlichting van het lokaal; aan V. R. Los, voor het daarin houden van boks- oefeningen, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Atjehstraat No. 31, van 27 Augustus 1918 tot en met 26 November 1918, des Dinsdags-, Donderdags- en Vrijdagsnamiddags van elke week, telkens van 5l/« tot 6‘A uren, tegen betaling van f 15,— voor het gebruik en van f 2,52 voor de verlichting van het lokaal; aan het Bestuur der Vereeniging „School ’t A 1 g e m e e n”, ten behoeve van de aan die Afdeeling verbonden teekenschool voor aanstaande ambachtslie den, van 16 September 1918 tot en met 15 Maart 1919, op vier avonden in de week, het aan de zijde van de Kei zerstraat gelegen gymnastieklokaal en het tweede en derde leerlokaal, gerekend van het gymnastieklokaal af, van de Gemeenteschool aan de Nieuwe Laantjes No. 8, met twee op de schoolgang uitkomende open plaatsen, zulks met vrij gebruik van licht, doch zonder gebruik van brandstoffen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 117