116 aan deVereeniging „K weekschool Eland str a a t”, voor het daarin geven van lessen aan leer lingen van die kweekschool, het natuurkundelokaal der Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, des Zater dags van elke week, telkens van des voormiddags ll9/» tot des namiddags 12’/» uren, tegen betaling van f 20, voor het gebruik van het lokaal; voor Volwassene n”, voor het houden van de school dier Vereeniging, in de tijdvakken van den Isten October 1918 tot en met den 31sten Maart 1919, van den Isten October 1919 tot en met den 31sten Maart 1920, van den Isten October 1920 tot en met den Sisten Maart 1921, van den Isten October 1921 tot en met den 31sten Maart 1922, en van den 1 sten October 1922 tot en met den 31sten Maart 1923, des Maandags, Dinsdags, Donderdags en Vrijdags van elke week, telkens des avonds van acht tot tien uren, het benedenachter- en tusschenlokaal in het gemeentegebonw Wagenstraat No. 119, zulks tegen be taling voor elk tijdvak van eene vergoeding van f 32,76 voor het gebruik, van f 40,32 voor de verwarming, van f 28,80 voor de verlichting en van f 61,15 voor het schoon houden van de lokalen, in welke laatste som zijn begre pen de kosten voor het aanschaffen van gereedschappen en materialen, het aanmaken van kachels en het aan dragen van brandstoffen; aan deVereeniging „H u 1 p i n N o o d”, voor het houden van de vergaderingen dier Vereeniging, van 1 Augustus 1918 tot en met 31 Juli 1923, op Donderdag avond van elke week, telkens van 6‘/a tot 91/s uren, het benedenvoorlokaal in het Gemeentegebouw Wagenstraat No. 119, tegen betaling jaarlijks van f 11,70 voor het gebruik, van f 4,95 voor de verlichting, van f 8,82 voor de verwarming en van f 13,voor het schoonhouden van het lokaal, in welke laatste som zijn begrepen de kosten voor het aanschaffen van gereedschappen en materialen, het aanmaken van de kachel en het aandra gen van brandstoffen; aan M. van Sprongen, voor het geven van onder wijs in handenarbeid (hout- en cartonwerk), een lokaal K

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 118