I 117 in de Gemeenteschool aan de Van Merlenstraat No. 67, van 1 September 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Woensdagsmiddags van elke week, telkens van 1 tot 4 uren, tegen betaling van f 20,voor het gebruik van het lokaal; aan H. B. P. D r e n t h, voor het daarin doen houden van gymnastiekoefeningen, het gymnastieklokaal der Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de Waldeck Pyrmondkade, van 15 November 1918 tot en met 14 November 1919, op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen avond per week, telkens van 7*/ï tot lO’/s uren, zulks zonder vergoeding voor het ge bruik, doch tegen betaling van f 18,18 voor de verlich ting en van f 60,31 voor het schoonhouden van het lokaal; aan J. Bevelander, voor het houden van ontspan ningsoefeningen, het gymnastieklokaal, behoorende bij- aan het Comité „Home des Internés B e 1- g e s”, voor het daarin houden van gymnastiekoefenin gen, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan den Westduinweg, van 27 Augustus 1918 tot en met 31 De cember 1918, op Maandag- en Donderdagnamiddag van elke week, telkens van 71/» tot 9 uren, zulks zonder be taling voor het gebruik, doch tegen een vergoeding van f 8,voor de verlichting van het lokaal; aan de Vrijzinnige Vereeniging voor La ger en Meer üitgebreid Lager Onderwijs, voor het doen geven van gymnastiekonderwijs aan leer lingen der Zorgvlietsehool, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de van Bevemingkstraat No. 29, van 1 September 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Donderdagsmorgens van elke week, telkens van 8 tot 9 uren tegen betaling van f 20,voor het gebruik van het lokaal aan H. van Tongeren, voor het geven van onder wijs in handenarbeid, het teekenlokaal der Gemeente school aan de Paulus Buijsstraat No. 51, van 9 October 1918 tot en met 31 Maart 1919, des Woensdagsnamiddags van elke week, telkens van 2 tot 4 uren, tegen betaling van f 9,53 voor het gebruik van het lokaal;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 119