118 aan de Vereeniging „Helpt E 1 k a a r”, tot het bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, een lokaal in de Gemeentelijke Bewaar school aan de Nieuwe Schoolstraat No. 20a, van 1 De cember 1918 tot en met 30 November 1919, op Zondag en Donderdagavond van elke week, telkens van 8 tot 10 uren, tegen betaling van f 40,voor het gebruik, van f 20voor de verwarming en van f 10,56 voor de ver lichting van het lokaal; aan het Bestuur der Afdeeling Den Haag van den A 1 g e m e e n e n Nederlandschen G e- h e e 1-0 n t h o u d e r s Bon d, kosteloos, voor het hou den van samenkomsten door kinderen der door die af deeling opgerichte Jeugdorganisatie, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Van Ostadestraat No. 249 en eenige leermiddelen, van 1 Noventber 1918 tot en met 31 October 1919, eiken Zondag van des voormiddags 10 uren tot des namiddags 1 uur; aan Mejuffrouw L. M. H e 11 e m a n s, voor het hou den van een moedercursus, de onderwijzerskamer in de Gemeenteschool aan de Heinsterhuisstraat No. 154, van 22 October 1918 tot en met 3 December 1918, des Dinsdags- Donderdags- en Vrijdagsavonds van elke week, telkens van 71/» tot 91/» uren, tegen betaling van f 6,90'* voor het gebruik, van f 3,78 voor de verwarming en van f 1,08 voor de verlichting van het lokaal; en een leslokaal in de Gemeenteschool aan de Korte Loinbai dstraat No. 7, van 1 December 1918 tot en met 30 November 1919, des Zondagsvoormiddags van elke week, telkens van 10 tot 12 uren, tegen betaling van f 40,— voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur van de Centrale Commis sie voor <1 e Stad s-E v a n g e 1 i s a t i e der Gere formeerde Kerk, voor het daarin houden van een naaikrans voor kinderen, een lokaal in de Gemeente school aan de Heinsterhuisstraat No. 154, van 1 Novem ber 1918 tot en met 30 September 1919, des Zaterdags- namiddags van elke week, telkens van 3 tot 4’/s uren, tegen betaling van f 18,33° voor het gebruik en van f 0,14 voor de verlichting van het lokaal;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 120