119 aan het Bestuurder Vereeniging „De A m- bachtsschool te ’s-Gravenhage”, voor het ge ven van onderwijs, drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 4, van 1 October 1918 tot en met 31 Maart 1919, des Maandags-, Dinsdags-, Woensdags-, Donderdags- en Vrijdagsavonds van elke week, telkens van 7 tot 97s uren, tegen betaling van f 150,voor liet gebruik, van f 156,25 voor de verwar ming en van f 103,50 voor de verlichting van de lokalen; aan het Bestuur der Vereeniging ,,D e V r e e z e d e s H e e r e n i s h e t b e g i n s e 1 d e r W ij s- h e i d”, tot bevordering van Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, te Scheveningen, voor het geven van gymnastiekonderwijs, het gymnastieklokaal der gemeenteschool aan de Badhuiskade No. 27. van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, des Zaterdags- namiddags van elke week, telkens van 1^ tot 5^ uren, met dien verstande evenwel, dat gedurende de maanden Januari en November van 1^ tot 4^ uren en gedurende de maand December van 1^ tot 4 uren van gemeld gymnastieklokaal worde gebruik gemaakt, tegen beta ling van f 20,— voor het gebruik van het lokaal; aan de Vereeniging „Tehuis voor Onbehuis- d e n”, kosteloos, de van Gemeentewege op Gemeente- aan het Bestuur van het H a a g s c h e Opvoe dingshuis, het gymnastieklokaal en desgewenscht, bij gunstig weer, de speelplaats, behoorende bij de Gemeen teschool aan den Zuidwal No. 65, van 16 October 1918 tot en met 15 October 1919, des Woensdags- en Zaterdags- namiddags van elke week, telkens van 4 tot 5’/= uren, tegen betaling van f 40,— voor het gebruik en van f 2,52 voor de verlichting van het lokaal; aan W. v a n B r o u w e r s h a v e n, voor het doen hou den van cursussen voor volwassenen, een lokaal in de Gemeenteschool aan de de la Reykade No. 125, van 1 December 1918 tot en met 30 April 1919, op Maandag-, Dinsdag-, Woensdag-, Donderdag- en Vrijdagavond van elke week, telkens van 7 tot lO'/s uren, tegen betaling van f 41,66® voor het gebruik en van f 34voor de ver lichting van het lokaal; r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 121