i 120 terrein aan de Paul-Krugerlaan en de Herman-Coster- straat geplaatste barak met het omliggende Gemeente- terrein en -water, groot ongeveer 1600 M2. en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A B, No. 1068 gedeeltelijk; aan den G e n e r a a 1-M ajoor, Chef der Afdee- ling Interneering, gerekend van 1 Maart 1918 af, tot wederopzegging, eene oppervlakte Gemeentegrond, gelegen aan de Nieuwe Parklaan, kadastraal bekeend als Gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, Nos. 3726 en 1162, beide gedeeltelijk, tegen eene recognitie van f 1,per jaar of gedeelte daarvan; aan den G e n e r a a 1-M ajoor, Chef der Afdee- 1 i n g I n t e r n e e r i n g, tot wederopzegging, ongeveer 5 A., 44 c.A. grond, gelegen aan den Kranenburgweg, nabij den Zeesluisweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 4762 gedeeltelijk, tegen eene recognitie van f 1,— per jaar of gedeelte daarvan; - aan den G e n e r a a 1-M ajoor, Chef der Afdee- ling I n t er neer i n g, gerekend van den Isten De cember 1917 af, tot wederopzegging, de oppervlakten Gemeentegrond, tezamen groot ongeveer 8 H.A., 83 A., gelegen aan en nabij de Nieuwe Parklaan en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, Nos. 2576, 1168, 1172, 1171, 2575, 1174, 1175, 1179 en 1180, alle geheel en Nos. 3726, 1161, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 2031, 1178. 1181, 1182, 1173 en 1158, alle gedeeltelijk, tegen eene recognitie van f 1,per jaar of gedeelte daarvan, zulks voor het daarop hebben van tijdelijke gebouwen, be vattende ontspanningslokalen en werkplaatsen ten be hoeve van krijgsgevangenen, en als sportterrein; r aan het Bestuur der Vereeniging „P r o J u v e n t u t e”, Arrondissement ’s-Gravenhage, 71 A., 5 c.A. grond, aan de Laan-van-Eik-en-Duinen, nabij de remsie van de Haagsche Tramweg Maatschappij, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A M, Nos. 73, 74, 75 en 1592, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen eene vergoeding van f 5,zulks voor het daarop doen spelen en tuinieren van de pupillen der Vereeniging;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 122