Bijlage 28* 25 tot 100 200 300 500 1000 of hooger Overzicht van het Boekjaar. van f 17 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. bezittingen, rente van belegde f 335,10 Totaal der baten f 335,10 n 1 4 12 OPGAVEN omtrent het Leenfonds Weldadig en Zorgvuldig" te s-Gravenhage over het boek jaar 1918. Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van gelden Giften en bydragen, contribution Andere baten Bedrag der verleende voorschottenf 2.944, aflossing door de borgen betaald afschryving wegens oninbaarheid Ontvangen. Betaald. Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflossing van schuld Aantal verleende voorschotten beneden f Idem Idem Idem Idem Idem Idem Totaal van het aantal verleende voorschotten 25 100 200 300 500 1000 Rentetax der voorschotten: (renteloos). Maximum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschotenf 200, Maximum van den tijd, waarover een voorschot wordt ver leend twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten: Nihil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1230