Bijlage 28® 980 10.750,695 f 747.855,19 Neen. Eigen beheer. OPGAVEN omtrent de Spaarbank Departement Scheveningen der Maatschappij Tot Nut van het Algemeen” te Scheveningen, gemeente 's-Gravenhage. 10 100 1000 van f 12 673 864 372 76 1’997 f 689.609,895 Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar 307.714,285 (Hieronder niet op te nemen de rente, die by het tegoed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend a 3*/2 pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald dan wel bij het tegoed is gevoegd) Boekjaar 1918. Aantal inlagen in het boekjaar gedaan beneden één gulden van f 1 tot beneden f 10 100 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in’t boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar 23.615,80 f 1.020.939,98 Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleggers uitbetaalde rente)283.835,485 Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar737.104,495 Bedrag van het Reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boek jaars? en in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten verleend?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1232