121 aan het Comité „Home des S i n i s t r s Bei ges”, ongeveer 16 A„ 80 c.A. grond, gelegen aan den Zeesluisweg, van den isten Juli 1918 af tot wederopzeg ging, tegen eene recognitie van f 1,per jaar of ge deelte daarvan, zulks voor het daarop hebben van tijde lijke woningen ten behoeve van uitgewekenen Belgische gezinnen; aan den G e n e r a a 1-M ajoor, Chef der Afdee- ling Interneering, ongeveer 12 A. grond, gelegen aan den Tapijtweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3761 gedeeltelijk, tot weder opzegging, tegen eene recognitie van f 1,per jaar of gedeelte daarvan, voor het daarop hebben van een por- tiershuisje, dokterswoning en tandheelkundige kliniek, ten behoeve van de Britsche krijgsgevangenen; aan het Bestuur van het N e d e r 1 a n d s c h Economisch Historisch Archief, kosteloos, gerekend van den Isten April 1918 af, tot wederopzeg ging. het perceel der Gemeente aan de Prinsegracht No. 11, voor het daarin bergen van genoemd Archief en van het archief van de Maatschappij „Feijenoord”; aan de Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig Opvoedingsge sticht voor Zwakzinnige en Achterlijke kinderen (voormalig I d i o t e n g e s t i c h t), te ’s-Gravenhage, kosteloos, gerekend van 1 Maart 1918 af tot den Isten September 1918, de perceelen Prinse gracht No. 7 en Laan Nos. 12/14, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, onderscheidenlijk No. 412 en 3436; en voorts tot het geven van Godsdienstonderwijs: aan het Bestuur der Gereformeerde Zon- d a g s c h o o 1 v e r e e n i g i n g „E ben Haëze r”, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Haagschestraat No. 26, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12G tot,2 uren en van 3 tot 4 uren, en drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Duinstraat No. 10, des Zondags namiddags van elke week, telkens van 121/» tot l1/» en van 3 tot 4 uren, tegen betaling van f 50,— voor het ge bruik van de lokalen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 123