1 - 122 aan D. van Gelde r, twee lokalen in de Gemeente- aan J. Chr. Happee, twee lokalen in de Gemeente school aan den Westduinweg, van 1 Februari 1918 tot en met 31 December 1918, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 1 tot 2 uren, tegen betaling van f 18,335 voor het gebruik van de lokalen; aan het B e s t u u r d e r Z o n d a g s c h o o 1 v a n d e n landschen Protestantenbond, A f deel in g ’s-Gr avenhage, van 1 Januari tot en met 15 Juni en van 16 September tot en met 31 December van elk der jaren 1918 tot en met 1922, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 123/» tot l3/-» uren, drie lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Falckstraat No. 11b en Frans-Halsstraat No. 93, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van I1/* tot 21/» uren, vier lokalen in de Gemeenteschool aan de Koningin-Emmakade No. 119 en drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Paulus- Buysstraat No. 51 en des Zondagsnamiddags van 12^ tot P/s uren, drie lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Haagschestraat No. 26 en de de-Gheynstraat No. 51, zulks tegen betaling van f 190,per jaar voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur van de A f d e e 1 i n g Scheve- ningen der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden, het gymnastieklokaal der Gemeente school aan de Paulus Buysstraat No. 51, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, des Zondagsvoormid- dags van elke week, telkens van 9 tot 12 uren en op 31 December 1917 des avonds van 5 tot 8 uren, tegen be taling van f 10,19 voor het gebruik en van f 0,36 voor de verlichting van het lokaal; aan het Bestuur der Vereeniging „W ij k VI” der Neder d ui t s c h Hervormde Gemeente, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, des Zondagsnamiddags van 1 tot 2 uren, acht lokalen in de Gemeenteschool aan de Pretoriusstraat No. 95 en vier lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Zusterstraat No. 121 en de Vinkensteynstraat No. 141, zulks tegen betaling van f 160,voor het gebruik van de lokalen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 124