I j 123 J I I I aan het Bestuur der Christelijke G e r e f or- nieejd eZondagschool vereeniging „Spreu- k e n 8 17b”, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, aan H. J. d e Z w a r t, vier lokalen in de Gemeente school aan de Neptimusstraat No. 92, van 1 Mei 1918 en met 31 December 1918, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12'/a tot l1/» uren, tegen betaling van f 26,665 voor het gebruik van de lokalen; school aan de Messstraat No. 3, van 15 Februari 1918 tot en met 14 Februari 1919, des Zondagsvoormiddags van 9 tot 12 uren en des namiddags van 2 tot 4 uren, gedu rende de maanden Februari, Maart en October, eiken Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, des na middags van 4 tot 5*/3 uren en gedurende de maanden April tot en met September, eiken Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, van des namiddags 5 tot des avonds 7 uren, tegen betaling van f 20,voor het ge bruik van de lokalen; aan het Bestuur der Gereformeerde Zon- d a g s c h o o 1 v e r e e n i g i n g „E b e n H a z e r”, ge vestigd te Scheveningen, drie lokalen in de Gemeente school aan de Badhuiskade No. 27, van 1 April 1918 tot tot en met 31 December 1918, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12Vs tot F/s en van 3*/2 tot 41/2 uren (in de maand December echter des namiddags van 3 tot 4 uren), tegen betaling van f 22,50 voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur der Zondagschool van den Nederlandschen Protestantenbond, A f d e e 1 i n g ’s-G r a v e n b a g e, drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Koningin Sophiestraat, van 15 April 1918 tot en met 31 December 1922, des Zondags namiddags van elke week, telkens van I1/» tot 21/» uren, tegen betaling van f 21,25 voor het gebruik van de lokalen in het tijdvak van 15 April 1918 tot en met 31 December 1918 en van f 30,voor het gebruik van de lokalen in het tijdvak van den Isten Januari tot en met den 31sten December van elk der jaren 1919 tot en met 1922; ff I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 125