125 Voor zooveel de overige Eigendommen, niet bestemd voor den publieken dienst, betreft en ten aanzien van Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentewerken, verwijzen wij naar bijlagen Nos. 16F, 16E, 16G en 16A, respectievelijk verslagen van de diensten van: Gemeentewerken, Gemeente Plantsoenen, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en het Gemeen telijk Grondbedrijf. aan D. van Gelder, twee lokalen in de Gemeente school aan de Messstraat No. 3, van 15 Februari 1919 tot en met 14 Februari 1920, eiken Zondag, des voormiddags van 9 tot 12 uren en des namiddags van 2 tot 4 uren, ge durende de maanden Februari, Maart en October eiken Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, des na middags van 4 tot 51/» uren en gedurende de maanden April tot en met September, eiken Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, van des namiddags 5 tot des avonds 7 uren en gedurende de maanden November en December 1918 en Januari 1919, eiken Maandag, Dins dag, Woensdag en Donderdag, van des namiddags 33/« tot 43/« uren, tegen betaling van f 25,voor het ge bruik en van f 3,90 voor de verlichting van de lokalen; aan het Bestuur der W ij k v e r e e n i g i n g „B i d t e n W e r k t”, werkende in Wijk XII der Neder- duitsch Hervormde Gemeente, een lokaal in de Gemeen teschool aan de Galvanistraat No. 43, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van l‘/s tot 21/» uren, tegen betaling van f 10,voor het gebruik van het lokaal; HOOFDSTUK V Ia. Medische politie. I. Toestanden, welke invloed kunnen uitoefenen op de Volksgezondheid. a. Omtrent de exploitatie van den Gemeentelijken Reinigingsdienst verwijzen wij naar het verslag van den Directeur van dien tak van dienst, opgenomen onder de bijlagen, genummerd 21. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 127